Karriärhantering i läroplanerna

Det traditionella sättet att studera har varit att man avslutar ett stadium, stannar upp och funderar och går eventuellt vidare till nästa. Arbetslivet idag kräver att ungdomar är medvetna om sitt kunnande, har valkompetens och karriärhanteringsfärdigheter. De unga bör uppmuntras att planera sin framtid redan från tidiga år.

Smidigt från andra stadiets utbildningar till tredje

Stora komet är ute efter nya sätt att vägleda och utbilda. Man ser också gärna att studierna är tidseffektiva och att onödiga pauser och avhopp undviks. Inom projektet arbetar olika team som vi kallar branschvisa rådslag med att utveckla läroplanerna och proceserna på de olika stadierna med fokus på studieövergångar med alla de utmaningar och möjligheter övergångsskeden innebär. 

  • förberedande kurser : Vad behövs? (finska, matematik, svenska/skrivande, förberedelser för högskolestudier)
  • valideringspaket : Vad kan studerande på andra stadiet få till godo på tredje stadiet i vår bransch?
  • karriärvägledningsprocessen: Hur ser processen ut idag och hur kunde den göras bättre? Kunde det bli en digital arbetsbok i karriärhantering?
  • 30 studiepoängs paket: Yrkeshögskolor erbjuder kurser som studerande på andra stadiet kan välja före de inleder sina studier på tredje stadiet. Novias 30-sp led beskrivs här!

Smidiga studiestigar

Att skapa smidiga studiestigar från andra stadiets yrkesutbildningar till tredje stadiets yrkeshögskolor har varit ett mål i projektet Stora Komet. Detta har gjorts genom branschvisa rådslag som samlat lärare från andra och tredje stadiet samt företagare för att diskutera övergångar och jobba fram förberedande kurser, valideringspaket och 30sp paket. Dessa åtgärder bidrar till att förkorta studietiden och göra snabbare och smidigare studiestigar. Även kopplingen till arbetsmarknaden har här varit central och projektet har aktivt jobbat för detta genom att delta i planakademier inom andra stadiets utbildningar. I dessa har personal från både andra och tredje stadiets utbildningar och lokala företag deltagit. Projektets uppgift har varit att samla personal och ge möjlighet till regelbundna möten för utveckling och hjälpa till att skapa nya relationer. Utmaningar på vägen dit har varit reformer inom utbildningarna och den snabba förändringstakten. Avgörande för förändringens framsteg och smidighet är starkt kopplad till resurser.

30-sp leden

Det finns nu avtal om smidiga övergångar via 30-sp avtal till byggmästare ((YH)) / ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, agrolog (YH), skogsbruksingenjör (YH), sjukskötare (YH) / hälsovårdare (YH) och tradenom (YH). Avtal finns mellan Novia och Axxell , Yrkesakademin i Vasa, Optima och Lannäslund. Om dessa finns information på Novias hemsida. Här berättar Isak om sina erfarenheter av 30-sp leden.

Validering

Inom projektet har det kartlagts validering där man listat olika erfarenheter och kriterier för att de skall godkännas och noggranna diskussioner har förts kring case och tillgodoräkning och hur man smidigare kan genomföra dem.
Förberedande kurser
Ett antal förberedande kurser som inte ska förväxlas med såkallade prepkurser har utvecklats för att förbereda studerande på andra stadiet för studier på tredje stadiet. Diskussionerna fortsätter och antalet kurser kommer säkert att öka efterhand då förändringarna inom utbildningarna hittar sina former.

 

HUPS-process för yrkeshögskolestuderande

Vi utvecklar en HUPs-process som sammanbinder den individuella studieplaneringen med karriärhantering, i första skedet för yrkeshögskolestuderande men senare även för andra stadiets studerande på svenska. Vi samarbetar här aktivt med motsvarande finska vägledningsprojekt och översätter och tillämpar deras material.

Skönlitteratur - en väg till ökad mänskokunskap

Luckans delprojekt har utarbetad en kurs för yrkeshögskolestuderande som strävar till att ge en inblick i skönlitteraturens potential, brädda vår mänskokunskap, möjliggöra perspektivbyten och träna upp den empatiska förmågan. Skönlitteratur ger inblick i olika mänskliga upplevelser och genom läsning och diskussioner kan man träna upp sin självreflektion och bemöta mänskor på ett ansvarfullt sätt. Skönlitteratur kan var till hjälp när man jobbar i ett mänskonära yrke.

Hups processen – vad har vi gjort?

Vi började testa Hups processen inom Yrkeshögskolan Novia hösten 2016 tillsammans med alla första årets studerande. Vi är nu inne på andra testrundan med nya studerande och metoden integreras i den ordinarie verksamheten nu då även lärare deltar. De lärarna drar HUPS nästa år. 

Med HUPS-processen avser vi studieplanering kombinerad med karriärvägledning. HUPS kommer från finskans HOPS (henkilökohtainen opintosuunnitelma) och Henkilökohtainen urasuunnitelma.

Materialet vi använde var långt översatt från utu- projektets handbok om Hups processen och modifierades efter vad vi hade möjlighet att genomföra med de medel och resurser som fanns att tillgå. Vi kan konstatera att vi lärde oss mycket av den första hösten och det kom fram behov och förbättringar som vi i år har tillämpat.

Vi jobbade alltså med att synliggöra studerandes val, möjligheter och funderade på framtidens arbetsplats och vad som behövs där. Den stora utmaningen var att få de unga att våga tänka stort och med ett längre perspektiv. Detta arbete fortsätter detta år med flera lärare involverade och med mera mångsidiga och bättre verktyg. Det är en intressant och lärorik utveckling inom läroplanerna.