Framtidsvägledning i praktiken

Skrivet av Dana Björkström-Jung den 12 oktober 2017

På någon nivå är vi alla vägledare, vad vi än sysslar med.Vi är föräldrar, kollegor, handledare, lärare, chefer.... Hur ska man göra för att hjälpa andra att tryggt se på framtiden? Se på framtidsforskare och projektledare Leena Jokinens film och delta i vår virtuella studiecirkel genom att kommentera och diskutera!

 

Virtuell studiecirkel med tema kaosteori och framtidsvägledning

Skrivet av Dana Björkström-Jung den 12 oktober 2017

Projektet ordnar virtuella studiecirkelar, vilket i praktiken betyder att vi startar en diskussion om ett för
projektet aktuellt tema genom att vi skickar ut t.ex. en youtube video eller något annat material som deltagarna
kan ta del av i lugn och ro. Tanken är att utveckla konceptet virtuell studiecirkel och lära oss mera om ämnet
vägledning.

Den första Virtuella studiecirkeln hade temat kaosteori och framtidsvägledning och de sju deltagarna kollade
karriärvägledare, forskare och författare Jim Brights video och plockade
ut tre saker som de kunde ta med sig i sin vardag.
Så här tänker de:

Journalist och projektledare
"att man måste lära sig se och höra möjligheter när de kommer emot. De kommer sällan vid lämpligt tillfälle,
men därför måste man öva sina känselspröt. Lite så där som en kanin som låter morrhåren darra för att skapa sig en uppfattning om det är tryggt att gå ut.
Ska försöka bli bättre på det. Jag är lite asocial av mig så det är nog en utmaning.Och eftersom trygghet inte för en vidare i livet är det sällan man ser en kanin som gör en strålande karriär."

Lärare på andra stadiet
"Det är viktigt för var och en av oss att vänja oss vid osäkerhet i samhället överlag. Vi kan inte bli handlingsförlamade och inte göra någonting bara för att vi inte vet hur det ser ut imorgon!"

Projektledare, jordbrukare och mor
"Med blicken tillbaka till 90-talet är det lätt att säga att gubben har mycket rätt. Man är ganska van vid att vara förberedd på det oförutsägbara och att nätverka.
Då jag tänker på karriär är det väl just så och på det sättet min karriär har utvecklat sig. Utan nätverk skulle jag inte ha det jobb jag har idag. Min farmor brukade säga att med tur seglar också oceanskeppen på havet. Narrativ approach passar ju till mycket mera än vad man tänker på."

Naturvetare och forskare
"Det jag definitivt kan skriva under är att det finns utslagsgivande händelser som leder en vart man är idag. Jag tänker att oberoende vad man väljer så går man vidare på något sätt.
Livet är deterministiskt kaos, för att klara sej ska man simma, simma och simma, flyta på rygg, crawla ingen skillnad, men färdigheter behöver man av alla olika slag."

Lärare på yrkeshögskola, statsvetare
"Spännande jag måste säga att precis så har min karriär varit."

Vad tycker du efter att ha sett Jim Bright? Kommentera gärna!

Nytt blogginlägg

Skrivet av Dana Björkström-Jung den 28 augusti 2017

Kjell Forsman tycker det finns BIG NO då han handleder unga:

ALDRIG välja bort alternativ för studeranden p.g.a. att jag anser det vara för svårt att komma in eller t.ex. resurserna saknas. Hellre då att man förklarar realiteterna, t.ex. med att ”där finns vanligtvis så här många sökande och så här många antas och det här och det här borde man kunna i urvalsprovet. Om det går så att du inte kommer in, så vad väljer du då som plan B”?

ALDRIG ta ställning till om den ena eller andra skolan är ”bättre” om utbildningen är samma. Hellre då uppmanar jag den som jag handleder att själv försöka ta reda på eller fråga någon som går i dessa skolor vad de anser.

Nytt blogginlägg

Skrivet av Dana Björkström-Jung den 28 augusti 2017

Vad är BIG NO då man karriärvägleder?

Att komma med färdiga lösningar, på vad den unga skall börja göra. Att inte lyssna.
Översittarmentalitet som kommer fram i kommentarer som tex: jag är äldre, jag
vet nog, jag har själv gjort, lyssna på mig.

 

Skrivet av Dana Björkström-Jung den 28 augusti 2017

Att jobba tillsammans med ungdomar kan många gånger bjuda på oväntade upptäckter och möjligheter – hur når vi dit ?

Jenni Lindroos, som jobbar på ungdomsverkstaden Aktiva i Pargas delar med sig av sina bästa tips då det gäller att handleda ungdomar.

Jenni Lindroos

Vad är ditt bästa karriärvägledningstips?

Utgångspunkten i vägledningen skall alltid vara kunden, i vårt fall den unga. Det lönar sig att satsa på inledningen när man träffar en ny person. Den unga har ofta mycket svårt att genast uttala målsättningar och behov. Man måste skapa en öppen och trygg plats för vägledningsmötet, där den unga kan ”öppna” sig och våga uttala sina egna behov och önskemål. Oberoende av bakgrund skall alla mötas på samma sätt, och ibland är det bra att inte veta så mycket. Utgångspunkten är att det vad den unga berättar är sant.

Lyssna och ge beröm. Följ med vad som händer i de sociala medierna. Gå med i samma sociala medier där de unga rör sig. På detta sätt får man en inblick i de ungas vardag. Att veta hur den ungas vardagsliv ser ut kan vara en viktig detalj som både kan utgöra ett hinder men även bidra till att gå framåt i livet.

Infograf för karriärhjälpare

Skrivet av Nina Hillo den 4 april 2017

Vi har gjort en infograf som förhoppningsvis underlättar arbetet för karriärhjälpare som i sin vardag träffar unga som funderar på framtiden. Som vanligt är vi nyfikna på hur den fungerar. Pröva och berätta för oss hur det gick! Vi kan förbättra infografen tillsammans.

 

Tankar om karriärhantering idag och i framtiden

Skrivet av Nina Hillo den 8 mars 2017

Stora Komet har hittills ordnat tre fortbildningstillfällen i karriärvägledning. Vad har du tagit med dej från dem? Vad önskar du dej i framtiden?

Verktyg för vägledning

Skrivet av Nina Hillo den 8 mars 2017

Testa gärna Stora Komets vägledningsverktyg! Vi är glada om du ger feedback på verktygen efter att du prövat dem. Sedan kan vi utveckla dem vidare. Verktygen hittas här!

Vi samlar på verktyg som lämpar sig för karriärvägledning i olika situationer för olika åldrar. Vi vill inte påstå att vi utvecklat allt själva. Vi samlar och synliggör.

Tankar om karriärhantering

Skrivet av Hanna Holmström den 28 september 2016

Tankar om karriärhantering skrivna av Nina Hillo, studiehandledare i YH Novia

I Stora Komet ska fyra branschvisa team arbeta för att åstadkomma en så smidig vägledningsprocess som möjligt för sina studerande genom det andra och tredje utbildningsstadiet. Tanken är att synliggöra vägledningsprocessen och förbättra den där det behövs. Drygt fyrtio personer tog sig an den gemensamma arbetsuppgiften efter att ha lyssnat på en kort introduktion i ämnet karriärhantering av docent Raimo Vuorinen . Det här hände den 21.9.2016 då projektet ordnade Kick Off för arbetet på G18 i Helsingfors.

Vuorinen inledde med att räkna upp de allra viktigaste för Stora Komet, det vill säga:

att synliggöra vägledning
att belysa det paradigmskifte inom vägledning som pågår samt
samarbete i form av att lärare, studerande och utbildningsledare gör gemensamt arbete

Han fortsatte med att konstaterade att det för att det ska vara möjligt att kunna ”se över sig själv” är helt nödvändigt att känna till vägledningens historia. Det betyder att var och en som arbetar med vägledning gör klokt i att kolla upp karriärvägledningens utveckling från Frank Parsons på tidigt 1900-tal, via testningens guldålder med John Holland till Mark Savickas och Life Design.

counselling NH 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skribentens syn på vägledningens tre stora paradigm

Idag är det den arbetssökande som är aktiv och marknadsför sig. Det gäller att veta vad man kan och vill göra. Bara ett fåtal arbetsplatser utannonseras numera och det har blivit allt viktigare att känna rätt människor för att få jobb, ibland till och med viktigare än att ha rätt kompetenser. Vi har gått från sysselsättning till kompetens att sysselsätta sig. Allt det här kräver navigeringsfärdigheter, som man kan lära sig. Vi har enligt Raimo Vuorinen gått från ett karriärval till karriärhantering och idag bollar vi med begrepp som ”transitional learning”, ”life design”, ”career learning” eller ”career construktion”. I Stora Komet har vi valt att använda begreppet ”karriärhantering”.

Alla behöver karriärhanteringsfärdigheter och studiehandledarna, som för trettio år sedan sökte problem och hjälpte till att lösa dem, jobbar idag med att stöda de studerande att vara aktiva författare till sina egna livsberättelser. Då man har skapat goda berättelser finns det inte så många problem kvar att lösa. Man talar om ”co-construction” och avser att studerande kan stöda varandra eller få stöd av en lärare eller av någon annan viktig vuxen. Vägledning sköts idag både med och utan professionella vägledare.

Karriärhanteringskompetenserna är av många olika slag. Ett begrepp som samlar dessa kompetenser är valkompetens. För den unga handlar det om att utforska sig själv för att veta vad som är viktigt i livet. Därefter gäller det att utforska utbildningar och arbetsmarknader. Då det har blivit en vana är det mycket lättare att välja väg och svara på frågan ”Till vad ska jag använda den här kunskapen?” ”Varför studerar jag?” Vart är jag på väg?”

Livslång vägledning  (se ELGPN:s material och publikationer) innebär enligt Vuorinen att man utgår från karriären och ser på processen. När ska då åtgärder sättas in eller interventioner göras? Svaret är ”alltid då en fråga uppstår”. Vuorinens slutkläm handlade om huruvida vägledning lönar sig och nämnde att karriärvägledning helt klart lönar sig även ekonomiskt. Det har forskningen visat. Han poängterade att det i Stora Komet, så som också i andra projekt, är viktigt att dokumentera för att senare kunna se om åtgärderna är de som har åstadkommit förändringen eller om någon annan faktor spelat in. Karriärkompetens och resultat kanske inte syns på kort sikt.

Vi har ett stor jobb framför oss med en klar beställning. Detta jobb måste skötas utgående från en systemmodell på tre olika nivåer samtidigt, det vill säga vi ska åstadkomma förändring på tvärfacklig administrativ nivå, på enhetsnivå och på det konkreta vägledningsarbetets nivå.