ProPRECIKEM

Innehåll

Under åren 2010-2018 har projekten PRECIKEM (Kemisk precisionsbehandling av sura sulfatjordar för att förhindra uppkomsten av syra) och PRECIKEM II (Kemisk precisionsbehandling av sura sulfatjordar för vattenskydd i ett miljömässigt hållbart jordbruk) drivit utvecklingen av en ny och innovativ behandlingsmetod där man modifierar underbevattningsvattnet så att pH-värdet höjs och reducerande förhållanden gynnas. Målet har varit riktade metoder som bidrar till att de sura sulfatjordarna fortsättningsvis kan användas av odlare för livsmedelsproduktion på ett miljömässigt hållbart sätt.

En fungerande försöksuppställning har satts upp i yrkeshögskolornas laboratorium i Technobothnia i Vasa, och ett försöksfält på tolv hektar har planerats och byggts på Yrkesakademins marker på Risöfladan.

För att höja pH-värdet i marken används suspensioner av ultrafinkornig kalcit (kalksten). Markens oxidations-/reduktionstillstånd påverkar också förekomstformerna hos bl.a. svavel, och bättre möjligheter att styra denna viktiga variabel behövs. Ett material som påverkar markens redoxtillstånd är organiskt material, t.ex. torv, som har den ytterligare fördelen att den gynnar tillväxten av stammar av reducerande mikroorganismer samt komplexbinder vissa metaller och därmed i vissa fall minskar deras toxicitet i vatten. 

I en modifierad form av underbevattning (d.v.s. bevattning underifrån via dräneringssystemet) blandas dessa substanser med vatten och pumpades via befintliga täckdiken till de kritiska markskikt där försurning och metallurlakning sker. Till att börja med användes ett konventionellt reglerat dräneringssystem på försöksfältet på Risöfladan.Det visade sig att när man pumpar in suspensioner så är flödeshastigheten och trycket som högst i systemet närmast reglerbrunnen. Längre ut i dräneringssystemets grendiken sjunker flödet och trycket så pass att marken i närheten behandlas endast i en mindre utsträckning, vilket också betyder att delar av suspensionen hinner sedimentera och slamma igen dräneringsrören. En ny teknik utvecklades där dräneringssystemet optimeras inte endast för dränering utan också för underbevattning/PRECIKEM-behandling med konstant tryck och flöde i hela systemet. 

I det pågående ProPRECIKEM-projektet (2019-2022) tas ytterligare steg för att föra PRECIKEM-metoden ut i praktisk användning. Genom en teknikutveckling vad gäller dosering och pumpning, och genom försök i fält som dräneras och odlas i praktiken, görs behandlingsmetoden tekniskt och praktiskt tillgänglig för jordbruket. Verksamheten kombineras med en aktiv informationsspridning.
 

 

 Kontakt

Sten Engblom
Forskningsledare