Vision, uppgift och profil

Vision

Novia är en högklassig och attraktiv högskola samt en viktig regional arbets- och näringslivsutvecklare.
Inom sina fokusområden är Novia föregångare bland yrkeshögskolorna i Finland och konkurrenskraftig och
framgångsrik också i ett internationellt perspektiv.

Yrkeshögskolan Novias uppgift

Yrkeshögskolornas uppgift är fastslagen i lag 2014/932, § 4 enligt följande:

Yrkeshögskolorna har till uppgift att meddela sådan högskoleundervisning för yrkesinriktade expertuppgifter som baserar sig på arbetslivets och arbetslivsutvecklingens krav samt på forskning och konstnärliga och kulturella utgångspunkter och att stödja studerandenas yrkesutveckling.

Yrkeshögskolorna ska också bedriva tillämpad forskningsverksamhet och utvecklings- och innovationsverksamhet som gynnar yrkeshögskoleundervisningen, främjar arbetslivet och den regionala utvecklingen och förnyar näringsstrukturen i regionen, samt bedriva konstnärlig verksamhet. Då yrkeshögskolan fullgör sina uppgifter ska den främja livslångt lärande.

Utöver de i lag stadgade uppgifterna har Novia en särskild uppgift att inom utbildning och forsknings- och utvecklingsverksamhet tillgodose den svensk- och tvåspråkiga kustregionens specifika arbetskrafts- och utvecklingsbehov.

Profil

Novia är en svenskspråkig yrkeshögskola med god förankring i regionerna Österbotten och sydvästra Finland.

Novia deltar aktivt i utvecklingen av regionernas närings- och arbetsliv och har ett aktivt samarbete i Norden och internationellt, speciellt inom sina fokusområden.

Novia samordnar med Åbo Akademi såväl inom utbildning och FoU-verksamhet som inom administration och stödfunktioner, då det skapar mervärde för våra studerande och andra intressenter eller är till ekonomisk nytta.

Novia bedriver utbildningsexport och annan säljverksamhet som stöder högskolans ekonomi och stärker dess nätverk nationellt och internationellt.

Värderingar

Novias värderingar ligger till grund för verksamheten inom högskolan.

  • Vi sätter studerande och lärande i centrum
  • Vi beaktar arbetslivets behov
  • Vi står för fördomsfrihet, dynamik och kreativitet
  • Vi utvecklas ständigt i våra arbetsuppgifter
  • Vi värdesätter varandras kunskap och utvecklar arbetsgemenskapen
  • Vi verkar för en hållbar samhällsutveckling
  • Vi bedriver verksamheten så att den långsiktigt står på en stabil ekonomisk grund
  • Vi verkar för främjande av öppen vetenskap och forskning