26.8.2010

Yrkeshögskolan Novia blev som första högskola i Norden certifierad enligt både ISO 9001 och ISO 1400

Yrkeshögskolan Novia har ett helhetsledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Som första högskola i Norden har Yrkeshögskolan Novia nu godkänts 20.8.2010 enligt de internationella standarderna ISO 9001 för kvalitetssäkring och ISO 14001 för miljöledning. Certifieringen utfördes av Det Norske Veritas (DNV). Sedan tidigare var enheterna i Södra Finland certifierade enligt ISO 14001 och enheterna i Österbotten enligt ISO 9001.

De certifikat som Yrkeshögskolan Novia tilldelats innebär att kvalitets, miljö- och hållbarhetsfrågor beaktas i all verksamhet, i strategier, utbildning för examen, fortbildning, tillämpad forskning och utveckling, i det regionala samarbetet, i den internationella verksamheten samt tjänster inom utbildningsområden och på samtliga enheter. Genom ledningssystemet systematiseras, struktureras och styrs verksamheten för att leva upp till åtaganden gentemot våra studerande och för att ständigt utveckla verksamheten.

I ledningssystemets manual beskrivs vad man förbundit sig till att göra samt hur det görs, manualen innehåller allt från policy till olika instruktioner. Det finns definierade mål för kvalitet och hållbar utveckling för såväl hela högskolan, som för de enskilda enheterna. En central målsättning är att stöda de studerandes utveckling till kvalitets- och miljömedvetna yrkeskunniga medborgare, som kan ta hållbar utveckling i beaktande i sin framtida verksamhet.

"Vi har de senaste åren genomfört en omfattande fusions- och förändringsprocess i och med samgången mellan de tidigare högskolorna Svenska yrkeshögskolan och Yrkeshögskolan Sydväst. En central målsättning har varit att skapa en modern och effektiv organisation, samt att ta tillvara den kompetens och de goda arbetssätt som funnits i de tidigare organisationerna. Att vi för hela organisationen nu fått certifikat både enligt ISO 9001 och ISO 14001, är ett bevis på att vår nya organisation fungerar och att vi jobbar systematiskt för att skapa mervärde för våra studerande och våra samarbetsparter", säger rektor Örjan Andersson.

"Som extra glädjande ser vi att man har lyckats implementera miljöcertifiering i hela organisationen och att man nu kan säga att hela Novia jobbar för en hållbar framtid", konstaterar Studerandekåren Noviums ordförande Emma Portin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286

Emma Portin, mobil 044 762 3591

Gå till "Pressmeddelanden"