24.1.2013

Yrkeshögskolan Novia antar studerande till det internationella utbildningsprogrammet Environmental E

Hösten 2013 antas för tredje gången studerande till det nya fyraåriga engelskspråkiga utbildningsprogrammet Environmetal Engineering med plats för 20 studerande vid Novia.

Utbildningen fokuserar i huvudsak på områden inom miljö- och energi. "Målet är att utbilda ingenjörer som har en helhetssyn på miljö- och energifrågor och som kan beakta olika aspekter ur ekonomisk-, juridisk- och samhällelig synvinkel”, säger enhetschef Jonas Waller.

Lektor Stina Frejman berättar ”årskurs två har startat en projektkurs Project in Resources. Kursen går ut på att, efter att ha fått grunderna i introkursen, lära sig jobba med projekt i praktiken. I år samarbetar programmet för första gången med Novias enhet forskning och utveckling (FoU). Tanken är att man i framtiden skall göra externa projekt på samma sätt.”

”De studerande är indelade i två projektgrupper. Den ena gruppen arbetar med att undersöka utbudet av organiskt material, närmast avfall och restprodukter, som är lämpligt att röta och producera biogas. Biogas produceras dels vid Stormossen och snart även i den nya anläggning som Jeppo Kraft planerar. Mindre gårdsvisa rötningsreaktorer finns också”, fortsätter Frejman.

”Den andra gruppen jobbar med vindkraft som resurs. De undersöker modeller för att kunna prediktera vindenergin mera exakt än vad en vindatlas kan ge. Lokala förhållanden (som t.ex. om vindkraftverket befinner sig vid havet, på ängsmark, nära bebyggelse eller skog etc) påverkar mycket vinden”, säger Frejman.

”Studerande väljer mellan att fokusera på miljöledning, som omfattar t.ex. livscykelanalys och ledningssystem, eller energiteknik, där hållbarhet, effektivitet och automation är viktiga aspekter”, berättar programansvarig Sten Engblom.

I dag finns Nordens största energikluster i Vasa. Energiklustrets företag utvecklar energieffektiva lösningar för världsmarknaden och det nya utbildningsprogrammet Environmental Engineering har en given plats i det regionala näringslivet. Det finns ett uttalat stöd från Vasaregionens internationella näringsliv för ett engelskspråkigt ingenjörsprogram inom energiteknik. Den internationella karaktären inom området betonas och efterfrågan på arbetsmarknaden finns i nuläget. Det finns många fördelar med Vasa, här finns både energiklustret, många högskolor och en internationell atmosfär.

Ansökningstiden till det nya utbildningsprogrammet har nu startat och pågår fram till 12.2.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Yrkeshögskolan Novia, enhetschef Jonas Waller, mobil 050 374 2477
Yrkeshögskolan Novia, överlärare Stina Frejman, mobil 050 553 9649
Yrkeshögskolan Novia, programansvarig Sten Engblom, mobil 050 340 2732

Om Yrkeshögskolan Novia Novia verkar idag på fyra campus i Vasa, Jakobstad, Raseborg och Åbo. Högskolan erbjuder högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning och fortbildning på svenska och engelska för de ca 4000 studerande. Personalstyrkan uppgår till 380 personer. Novia satsar på regional närvaro och hållbar ekologisk, ekonomisk samt social utveckling och bedriver tillämpat forsknings- och utvecklingsarbete som stöder utbildningen, arbetslivet och den regionala utvecklingen.

Gå till "Pressmeddelanden"