3.9.2010

Stadens hälsning - stadsdirektör Markku Lumio

Yrkeshögskolan Novias inskription 3.9.2010
Vasa stads hälsning
Stadsdirektör Markku Lumio

Ärade festtalare, herr rektor, lärare, studerande, bästa inbjudna gäster!

Det finländska högskolefältet står inför stora förändringar. Yrkeshögskolorna är i dag 25 till antalet, men Undervisningsministeriets vision är att det i vårt land ska finnas högst 18 yrkeshögskolor med 2500 heltidsstuderande år 2020.

Yrkeshögskolorna är till naturen mångfackliga och regionala högskolor, i vars verksamhet kontakten till arbetslivet och regional utveckling betonas. Yrkeshögskolornas tillämpade forsknings- och utvecklingsarbete betjänar undervisningen samt stöder områdets utveckling, näringsgrenar och arbetsliv. I lagen har yrkeshögskolorna getts en tydlig regional utvecklingsuppgift.

Den nya universitetslagen trädde ikraft i början av detta år. Den lösgjorde universiteten från budgetstaten och förpliktade dem till aktiv medelsanskaffning. Yrkeshögskolan Novia inledde sin verksamhet i aktiebolagsform 1.8.2008 och Vasa yrkeshögskola bolagiserades 1.1.2010. Majoritetsägare i Ab Yrkeshögskolan vid  Åbo Akademi är Åbo Akademi och Vasa stad har 70 % av aktierna i Vasa yrkeshögskola.

Dessa förändringar i högskolornas juridiska ställning gör universiteten och de i Vasa fungerande yrkeshögskolorna till mera flexibla aktörer och förbättrar möjligheterna till samarbete. En öppen diskussion om tyngdpunkter, utbildningsstigar och arbetsfördelning är på sin plats. Även arrangemangen i fråga om den svenskspråkiga yrkeshögskoleundervisningen bör kunna diskuteras med tanke på Vasaregionens intressen och behovet av tvåspråkiga experter.

I Vasa finns över 12 000 högskolestuderande, av vilka 30 % studerar vid svenskspråkiga högskolor. De sju högskoleenheterna i Vasa har ett gemensamt samarbetsorgan, Vasa högskolekonsortium. Inom konsortiet har samarbetet utvecklats vad gäller vetenskapsbiblioteket och lärcentret Tritonia, internationalism och marknadsföring. Med det beslut om jubileumsanslag som stadsfullmäktige i Vasa fattat har man för sin del velat påskynda samarbetsbaserade utvecklingsåtgärder inom branscher enligt regionstrategin: energi, medier, företagsekonomi och vetenskapsparken samt för att stöda internationaliseringen inom högskolorna.

Bästa åhörare,

Den ekonomiska utvecklingen i Österbotten och Vasa har varit gynnsam. Regionen har en mångsidig och internationellt inriktad näringsstruktur. Det går bra för exportindustrin och handeln växer. Vasa är i förhållande till folkmängden Finlands största utbildningsstad då det gäller högre studier. Här finns ett högklassigt och mångsidigt finsk- och svenskspråkigt utbildningsnät. En stor utmaning för Vasaregionens framgång utgörs av den splittrade kommunstrukturen. (Om det skall jag inte tala mera, tiden räcker inte till)

I Brändö samarbetar Vasa universitet, Vasa yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia kring ett projekt för en allt attraktivare undervisnings- och utbildningsmiljö, ett havskampus. Genom att koncentrera funktionerna kan området göras attraktivt för de studerande. Det blir möjligt att samanvända lokalerna och samarbetet kring verksamheten förtätas samtidigt, som arrangemanget också ger ekonomiska inbesparingar. Vasa yrkeshögskola och yrkeshögskolan Novia fortsätter sitt samarbete som syftar till att placera vårdutbildningen i gemensamma lokaler på Brändö kampusområde, det s.k. Medibotnia-projektet.

Ärade festpublik,

Vårt område behöver konkurrenskraftiga, högklassiga högskolor, som är attraktiva och som lockar studerande samt bidrar till att det också i framtiden finns tillgång på kunnig arbetskraft i området. Att de studiesociala frågorna sköts bra är av central betydelse för ett gott studieliv. Här avser jag till exempel tillgången på bostäder, studenthälsovården och de tjänster staden erbjuder. I fråga om detta gör Vasa stad sitt bästa för att främja de studerandes välfärd. Jag hoppas att de studeranden som bor i Vasa, också skall skriva sig i Vasa.

På Vasa stads vägnar önskar jag er alla ett inspirerande och resultatrikt nytt läsår!

Gå till "Pressmeddelanden"