3.9.2010

Inskriptionstal, rektor Örjan Andersson

Inskriptionstal 3.9.2010
Rektor Örjan Andersson
Yrkeshögskolan Novia

Bästa festtalare, inbjudna gäster, studerande, personal, mina damer och herrar

Jag har den stora glädjen att idag välkomna omkring 950 nya examensstuderande. Det här är ett rekordantal, vilket glädjer oss stort. Också i övrigt får vi inleda läsåret med vind i seglen. En rad indikatorer visar nämligen på en god utveckling inom högskolan. Förutom att både antalet sökande och antalet nya studerande fortsatt att öka, så har studieavbrotten fortsatt att minska och i stället har genomströmningen, dvs avläggandet av examina, visat en stadig uppgång under de senaste åren. Det kanske viktigaste av allt är ändå att framtidsutsikterna för våra studerande är goda. Siffror från Statistikcentralen visar nämligen att studerande utexaminerade från Yrkeshögskolan Novia hör till dem som löper minst risk att råka ut för arbetslöshet. Mot bakgrund av detta så känns det speciellt bra att idag önska alla nya studerande välkomna!

Inför det nya läsåret har alla läroplaner förnyats för att införa allt mera motiverande och engagerande undervisnings- och inlärningsmetoder. God motivation är kanske den viktigaste förutsättningen för effektiv inlärning. Inom hela högskolan tillämpas från och med i höst det som vi kallar för projektifierat lärande. Jämsides med traditionella undervisningsmetoder sker inlärningen i allt högre grad genom att studerande tillsammans jobbar i olika projekt. Läraren blir samtidigt i allt högre grad en handledare och coach. Hur långt detta arbetssätt kan tas i läroplanerna varierar från utbildningsprogram till utbildningsprogram. Med mera involverande inlärningsmetoder kommer inlärningen att effektiveras och fördjupas. Studierna kan ske i särskilda lärprojekt eller i verkliga projekt som involverar arbetslivet eller sker i samarbete med yrkeshögskolans forsknings- och utvecklingsenhet. Erfarenheterna från de program inom högskolan som redan tidigare jobbat med projektifierat lärande är mycket goda.

Kvalitet och hållbar utveckling

När vi nu inleder läsåret så gör vi det som den första högskolan i Norden med certifierade kvalitets- och miljöledningssystem enligt de internationella standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Godkännandet fick vi för två veckor sedan. Jag är glad och stolt över detta och vill varmt tacka alla vid högskolan. Certifieringen gäller hela vår verksamhet och alla enheter. Sedan tidigare var enheterna i Österbotten kvalitetscertifierade och enheterna i södra Finland miljöcertifierade.

De certifikat som Yrkeshögskolan Novia tilldelats visar att kvalitets-, miljö- och hållbarhetsfrågor beaktas i all verksamhet, i strategier, utbildning för examen, fortbildning, tillämpad forskning och utveckling, i det regionala samarbetet, i den internationella verksamheten samt i tjänsteförsäljningen. Genom ledningssystemet systematiseras, struktureras och styrs verksamheten för att leva upp till åtaganden gentemot våra studerande och uppdragsgivare, samt för att ständigt utveckla verksamheten.

Det finns definierade mål för kvalitet och hållbar utveckling för såväl hela högskolan, som för de enskilda enheterna. En central målsättning är att stöda de studerandes utveckling till kvalitets- och miljömedvetna yrkeskunniga medborgare, som kan ta hållbar utveckling i beaktande i sin framtida yrkeskarriär.

Att ledningssystemet nu för hela högskolan certifierats är speciellt glädjande mot bakgrund av att vi de senaste åren genomfört en omfattande fusions- och förändringsprocess i och med samgången mellan de tidigare högskolorna Svenska yrkeshögskolan och Yrkeshögskolan Sydväst. En central målsättning har varit att skapa en modern och effektiv organisation, samt att ta tillvara den kompetens och de goda arbetssätt som funnits i de tidigare organisationerna. Att hela högskolan nu certifierats enligt de internationella standarderna är ett bevis på att vår nya organisation fungerar och att vi jobbar systematiskt för att skapa mervärde för våra studerande och våra samarbetsparter. Genom att låta certifiera ledningssystemet för kvalitet och miljö vill vi också signalera till studerande, arbetslivet och andra intressegrupper ett åtagande om kvalitet samt ansvar för ett ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbart samhälle.

Strukturell utveckling och aktivt samarbete

Vi har i veckan fått ta del av en statlig rapport Finland 2020 - Från idé till handling, tillväxtarbetsgruppens slutrapport. Arbetsgruppen har haft ett viktig uppdrag, nämligen att föreslå åtgärder för att förbättra förutsättningarna för att vi också i framtiden skall kunna leva i den välfärd vi har vant oss med i vårt land. Vi har sett liknande rapporter tidigare och den nu publicerade rapporten baserar sig också långt på tidigare utredningar. Därför känner vi igen det mesta.

Under rubriken utbildningspolitik konstateras föga överraskande att yrkeshögskoleenheterna är fördelade på alltför många orter. Enligt rapporten skall antalet enheter reduceras och yrkeshögskolorna bör samtidigt sträva efter en allt större specialisering. I maj i år ordnade undervisnings- och kulturministeriet ett seminarium för att följa upp förverkligandet av strukturella åtgärder, läs sammanslagningar och nedläggningar, inom högskolorna. Beträffande yrkeshögskolornas åtgärder uttrycktes missnöje och minister Henna Virkkunen betonade att de åtgärder som vidtagits är otillräckliga. Både den nu publicerade rapporten och ministern är i princip ute i ett angeläget ärende, att stärka verksamhetsförutsättningarna för och effekterna av högskoleverksamhet. Risken är dock att åtgärder som dikteras ovanifrån inte nödvändigtvis förmår beakta en komplex verklighet.

Som den största svenska yrkeshögskolan har Yrkeshögskolan Novia verksamhet på ett flertal orter runtom i Svenskfinland. Det här står i samklang med vårt uppdrag som finlandssvensk institution och regional aktör. Vår strategi är att koncentrera vår examensutbildning till fyra huvudcampus; Vasa, Jakobstad, Raseborg och Åbo. Det här sker genom att vår naturbruksutbildning i Esbo sammanförs med den i Raseborg, konstutbildningen i Nykarleby sammanförs med musikutbildningen i Jakobstad och vårdutbildningen i Roparnäs i Vasa, flyttas till Brändö campusområde. Det här är åtgärder som är ägnade att stärka utbildningarna och skapa attraktiva och mångsidiga studiemiljöer. Således kommer Yrkeshögskolan Novia också i framtiden att finnas på flera orter. Behövlig kritisk massa fås genom ovan beskrivna åtgärder samt genom samarbete på det lokala planet. Låt mig ge några exempel på det senare.

I Vasa stärktes det redan omfattande högskolesamarbetet ytterligare i början av året då Yrkeshögskolan Novia tillsammans med Vasa yrkeshögskola gick med i vetenskapsbiblioteket Tritonia. En med Vasa yrkeshögskola gemensamma planeringen av ett framtida kompetenscentrum inom vård och omsorg fortsatte. Vidare gör vi från och med i höst med Vasa yrkeshögskola och Vasa universitet en satsning på att stärka teknikhelheten kring det gemensamma utbildnings- och forskningslaboratoriet Technobothnia. Vasa som betydande ort för teknikutbildning stärks ytterligare genom den diplomingenjörsutbilning, förlagd till Vasa, som nu gemensamt planeras av Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia.

I Jakobstad pågår byggandet av vårt nya campus som vi kommer att dela med Åbo Akademi och Mellersta Österbottens yrkeshögskola. Tyvärr ser det just nu ut som om inflyttningen kommer att skjutas fram från 2011 till 2012 på grund av oväntade byggtekniska problem.

I Åbo fortsätter utbildningssamarbetet med Åbo Akademi att växa, med allt större studeranderörlighet mellan högskolorna, vilket förklaras av att våra två högskolor ligger i direkt anslutning till varandra. Även samarbetet med de finska högskolorna i Åbo har stärkts under senare tid och i höst inleder för första gången Humanistinen ammattikorkeakoulu utbildning i våra utrymmen i Åbo.

I Raseborg förstärker vi profilen som kompetenscentrum inom natur- och miljöområdet. Det här sker genom samarbete med Åbo Akademi och de miljömyndigheter och företag inom miljöklustret, vilka etablerat sig på campusområdet. Idag är antalet forskare och externa miljöexperter redan ungefär lika stort som antalet lärare vid enheten.

Med dessa exempel har jag velat belysa något av vår strategi. Vi begränsas inte av administrativa eller språkliga gränser när vi söker samarbete. Det som avgör är vem vi kan jobba tillsammans med, på ett sätt som ger ömsesidigt mervärde och främjar kvaliteten i vår utbildnings-, forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Och framför allt vad som är till nytta för våra studerande!

Jag vill avslutningsvis säga några ord om studerandekåren Novium, som har en mycket viktig roll i vårt högskolesamfund. Kåren bevakar aktivt studiesociala frågor på nationell nivå, samt tar aktivt initiativ till utveckling och förbättring av trivsel och miljö inom högskolan. Det arbete som Novium gör genom att organisera tutorverksamhet är värdefullt för både nya studerande och hela högskolan. Jag värdesätter samarbetet med kåren högt och ser fram emot att vi tillsammans under detta läsår skall fortsätta det gemensamma arbetet för att bygga en ännu bättre högskola. En högskola med ett öppet och fördomsfritt klimat. En högskola där trösklarna är låga. Jag hoppas att alla nya studerande skall ansluta sig till kåren. Ju fler medlemmar den har, desto större är dess möjligheter att påverka och bevaka alla studerandes intressen. Jag tillönskar Novium, dess medlemmar och förtroendevalda, mycket framgång och glädje under det nya läsåret!

Dear students,

I cordially welcome you to Novia University of Applied Sciences! With its 3,500 students Novia is big enough to have the resources to meet expectations from students, life of work, and society at large. Yet, small enough to provide pleasant and stimulating study facilities. Our educational units are located all along the coastline, from Jakobstad in the north to Helsinki in the south.

At the moment we have three international programmes: Dp in Nursing in Vaasa, Dp in Integrated Coastal Zone Management in Raseborg, and starting now, Dp in Maritime Management in Turku. Next year we intend to start a program in Environmental Engineering in Vaasa. Increasing the number of international programmes is part of our strategy. The coastal zone in Finland has long traditions in international trade and business and considering our location it is natural for us to build on this strength. I am happy to welcome you as degree students or for exchange studies!

I believe that the knowledge and skills you acquire during your stay will be of great value in your future careers. I hope that you will find your studies stimulating and rewarding. I also hope that you will make new friends and that your stay in Finland will be an enriching cultural experience.

Bästa studerande

Jag hoppas att ni skall trivas hos oss och att ni med hjälp av era tutorer och med stöd från lärare och övrig personal skall finna er väl till rätta. Var aktiva och ta vara på den tid ni har framför er. Ni har valt att komma till oss för att få en bra högskoleutbildning och det förtroendet skall vi leva upp till. Jag hoppas att ni ser fram emot era studier, att lära er nytt, att lära känna nya människor.

With these words I wish all students and personnel cordially welcome to the new academic year.
Jag önskar härmed alla studerande, lärare, och övrig personal varmt välkomna och förklarar det nya läsåret 2010-2011 öppnat.

Gå till "Pressmeddelanden"