6.4.2011

Högskolor och yrkesutbildare i samarbete kring ny miljöteknik för sura sulfatjordar i Österbotten

Högskolor och yrkesutbildare i samarbete kring ny miljöteknik för sura sulfatjordar i Österbotten
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten har tillsammans med fem privata finansiärer beviljat Yrkeshögskolan Novia, Vasa yrkeshögskola, Åbo Akademi och Yrkesakademin i Österbotten finansiering för ett treårigt gemensamt miljöteknikprojekt.

Yrkeshögskolan Novia koordinerar det treåriga projektet. Huvudfinansiär är Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013 vid Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten. Delfinansiering har beviljats av Salaojituksen tutkimusyhdistys, Maa- ja vesitekniikan tuki, MTK:n säätiö, Österbottens svenska producentförbund samt MTK Etelä-Pohjanmaa. Dessutom finansierar K. H. Renlunds stiftelse mätutrustning för användning i den kontinuerliga uppföljningen av försöksfältet.

I samarbete med Österbottens svenska lantbrukssällskap (ÖSL), Nordkalk och KWH Pipe kommer ett projekt att startas där målet är att utveckla metoder som kan bidra till att de i Österbotten så vanliga sura sulfatjordarna fortsättningsvis kan användas för livsmedelsproduktion på ett miljömässigt hållbart sätt.

Många av de jordar som utgör den österbottniska jordbruksmarken har ett sulfidhaltigt skikt relativt nära ytan. Landhöjning och torrläggning gör att luftens syre kan reagera med dessa sulfidmineraler. En reaktionsprodukt är svavelsyra och dräneringsvattnet från en sådan jord är surt och metallrikt. Följden är i värsta fall betydande försurning och fiskdöd i påverkade vattendrag.

I det projekt som nu startar, Kemisk precisionsbehandling av sura sulfatjordar för att förhindra uppkomsten av syra (PRECIKEM), utvecklas speciellt tekniken med underbevattning genom att till bevattningsvattnet sätta ämnen, som t.ex. finfördelad kalk, som hämmar oxidationen av sulfider.

I de båda yrkeshögskolornas gemensamma laboratorium Technobothnia på Brändö i Vasa, utförs försök i laboratorieskala där försöksbetingelser utprovas inför fältförsöken i full skala. I samarbete med ÖSL anläggs ett försöksfält på ca 8 hektar på Yrkesakademins marker för tester och demonstrationer av de metoder som först provats ut i laboratorieskala. Lösningar och/eller suspensioner pumpas via dräneringsrören direkt till sulfidskiktets hydrologiskt aktiva makroporer. Metoder utvecklade vid Åbo Akademi används för att utvärdera både laboratorie- och fältförsök.

Tilläggsuppgifter ges av:

Sten Engblom, Yrkeshögskolan Novia, tfn 050 340 2732, e-post sten.engblom@novia.fi

Pekka Stén, Vasa yrkeshögskola, tfn 040 700 3659, pekka.sten@puv.fi
Peter Österholm, Åbo Akademi, tfn (02) 215 4509, peter.osterholm@abo.fi
Kjell-Erik Lall, Yrkesakademin i Österbotten, tfn 050 557 5194,kjell-erik.lall@yrkesakademin.fi
Rainer Rosendahl, Österbottens svenska lantbrukssällskap, tfn 0400 561 550, rainer.rosendahl@proagria.fi

Gå till "Pressmeddelanden"