3.12.2019

Roger Nylund, lektor i produktionsekonomi vid Novia i Vasa disputerar vid Vasa universitet

bild 1 roger nylund foto riikka kalmi

Vad har jag för nytta av det här? Det här uttrycket beskriver unga ingenjörers tankar om sina rättigheter och skyldigheter i relationen till sina arbetsgivare. Det här framgår ur Roger Nylunds doktorsavhandling inom ledarskap. Han studerade unga ingenjörers tankar om sina jobb och arbetsgivare ur det psykologiska kontraktets synvinkel.

I de svar jag fick i mina intervjuer med unga ingenjörer ser man att de tänker på sina rättigheter och skyldigheter gentemot sina arbetsgivare mest ur sin egen synvinkel. ”What’s in it for me” attityden syns ibland annat i talet om att dra vidare om de inte får utmaningar och omväxling. Å andra sidan verkar de inte fara nånstans, åtminstone inte till andra arbetsgivare säger Nylund, som disputerar vid Vasa Universitet.

Ingenjörer är en viktig grupp i ett litet land som Finland, starkt beroende av sin exportindustri. Ingenjörerna är med och bygger den export, med vilken vår välfärd ska finansieras. Nylund studerar unga ingenjörer i fyra av de stora företagen inom Vasas energikluster.

Utmanande uppgifter betyder något helt annat för de unga ingenjörerna än för deras förmän
Resultatet visar att de unga ingenjörernas psykologiska kontrakt är ganska ostrukturerade och ensidiga. De unga ingenjörerna har väldigt lite att säga om företagens eventuella förväntningar på dem och verkar vara förbundna främst till sina egna livsprojekt.

De är nog villiga att engagera sig för arbetsgivarorganisationen – åtminstone så länge de erbjuds omväxling, utmaningar och utvecklingsmöjligheter. I dessa begrepp döljer sig den kanske ur ett praktiskt perspektiv intressantaste iakttagelsen i studien, berättar Nylund.

Då de unga ingenjörerna beskriver utveckling och andra begrepp är deras beskrivningar stick i stäv med förmännens. Till exempel ”en utmanande uppgift” verkar för de unga ingenjörerna innebära att lösa ett avgränsat problem som andra inte lyckats lösa, medan det för förmännen innebär att ta ansvar för någon del av verksamheten, som de redan övat på och börjar kunna.

Det här verkar vara ett av de intressanta fynden i studien. Ett annat är att de unga verkar vara svåra att locka till förmansroller.

Det här kunde man sannolikt påverka genom åtgärder för att stärka det psykologiska kontraktet säger Nylund.

Det psykologiska kontraktet kan påverka engagemang och motivation
Begreppet psykologiska kontrakt hänvisar till individuella uppfattningar om de ömsesidiga rättigheterna och skyldigheterna i arbetsrelationer. Det är frågan om både uttalade och outtalade förväntningar från båda parter. Hur väl dessa förväntningar blir uppfyllda, påverkar medarbetarnas motivation och engagemang. Det i sin tur har återverkningar på företagets resultat. Tidigare forskning har visat, att ett stärkt psykologiskt kontrakt för med sig goda saker såsom motivation och engagemang, vilket gynnar både organisationen och individen.

Tidigare forskning kring psykologiska kontrakt har sina rötter i Amerika och har därifrån spridit sig runt världen. Begreppet har studerats flitigast inom den offentliga sektorn och i servicebranscher. Det har visat sig att det psykologiska kontraktet är knutet till kultur, tid och plats. Det är också dynamiskt, vilket innebär att det behövs upprepade studier gällande det psykologiska kontraktet i olika kulturella miljöer, för olika grupper av medarbetare och i olika tider. Enligt Nylunds doktorsavhandling visar unga finska ingenjörers psykologiska kontrakt vissa särdrag jämfört med tidigare studier.

Betonandet av autonomi och omväxling samt möjligheter för lärande och utveckling verkar vara starkt. Man föredrar utmaningar framom trygghet. De unga ingenjörerna är nog villiga att engagera sig, men inte nödvändigtvis för en lång tid säger Nylund.

Tilläggsuppgifter
Roger Nylund, tel. 050 527 2281, roger.nylund(at)novia.fi

Nylund, Roger (2019) Unga ingenjörers psykologiska kontrakt inom teknologi-industrin: en tematisk analys av drivkrafter, relationer och framtidsvisioner. Acta Wasaensia 433. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Publikationen i pdf: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-888-7

Uppgifter om disputanden
Roger Nylund är född 1958 i Pojo kommun i Västra Nyland. Han blev byggnadsingenjör vid Vasa Tekniska Läroanstalt 1983 och filosofie magister från Åbo Akademi 2007. Vidare har han yrkeslärarexamen från Tammerfors Lärarhögskola 2009. Nylund har ca 25 års erfarenhet av ledarskap inom småhus- och sågindustrin. Han bor i Vasa och jobbar för närvarande vid Yrkeshögskolan Novia som lektor, programansvarig och internationell koordinator.

Disputation
FM Roger Nylunds avhandling inom ledarskap med ämnet “Unga ingenjörers psykologiska kontrakt inom teknologi-industrin - en tematisk analys av drivkrafter, relationer och framtidsvisioner” granskas torsdagen 12.12.2019 klo 12 i auditoriet Kurtén i Vasa Universitets huvudbyggnad.

Som opponent fungerar professor Anette Hallin (Åbo Akademi) och kustos är docent Niina Koivunen (Vasa Universitet). Disputationen hålls på svenska.

 

Gå till "Nyheter"