27.5.2019

Novia följer direktiven för öppen vetenskap och lanserar egen LibGuide för anställda

concept 1868728 340

I praktiken innebär direktiven att yrkeshögskolor, universitet och institut som bedriver vetenskaplig forskning ska göra sina resultat och processer fritt tillgängliga för forskarsamhället och allmänheten.

Yrkeshögskolan Novia strävar till att alla forskningsresultat ska delges öppet då det är möjligt inom ramen för lagstiftning, etiska aspekter och finansiärens eventuella krav. Målsättningen är också att göra en så stor del som möjligt av högskolans publikationer, data, metoder och stödtjänster som behövs för forskningen tillgängliga för allmänheten.

Som en följd av direktivet för öppen vetenskap har Novia flyttat ut sina handböcker som gäller publikationer, direktiv om forskningsetik och hantering av innovationer från det slutna intranätet till den öppna webbsidan novia.fi. I samband med det här lanseras en egen LibGuide med instruktioner och principer kring open access-publicering, öppen publicering av forskningsdata, användning av öppen källkod och öppna standarder samt offentlig dokumentation av hela forskningsprocessen (open notebook science).

Initiativet ”Öppen vetenskap och forskning” (ATT, Avoin tiede ja tutkimus -hanke) drivs sedan 2016 av Undervisnings- och kulturministeriet med målsättningen att skapa en rättvis och jämlik tillgång till kunskap, öka forskningens synlighet och genomslagskraft och sporra till nya innovativa riktningar i forskning och utveckling.

Ministeriet förutsätter att alla som bedriver forskning vidtar konkreta åtgärder för att ändra sin verksamhetskultur med målsättningen att alla vetenskapliga publikationer ska vara öppet tillgängliga senast år 2020.

Läs mera: https://www.novia.fi/forskning/oppen-vetenskap

Mera information ger
Tobias Tamelander, FoU-koordinator, 0504729760

 

Gå till "Nyheter"