25.5.2011

Novia auditeras i februari 2012 av Rådet för utvärdering av högskolorna (RUH)

Novia auditeras i 7-9.2.2012 av Rådet för utvärdering av högskolorna (RUH)

Auditering avser oberoende och systematisk extern utvärdering. I auditeringen utvärderas om högskolans kvalitetssystem är ändamålsenligt och fungerande och om det uppfyller avtalade kriterier. Det som granskas är högskolans förfaranden för att upprätthålla och utveckla kvaliteten i sin verksamhet.

Högskolorna i Finland har en lagstadgad förpliktelse att delta i regelbundna utomstående utvärderingar av sin verksamhet. Syftet med den finländska auditeringsmodellen är att utgöra ett stöd för de finländska högskolorna när de utvecklar sina kvalitetssystem att motsvara de europeiska principerna för kvalitetshantering. Dessutom vill man genom auditeringarna och med hjälp av systemets öppenhet och offentlighet skapa en stark kvalitetskultur inom det finländska högskoleväsendet.

Rådet för utvärdering av högskolorna har genomfört auditeringar av alla finländska högskolors kvalitetssystem sedan hösten 2005. En av Novias föregångare, Svenska yrkeshögskolan, blev auditerad 2006, vilket betyder att hela Yrkeshögskolan Novia nu auditeras enligt förfarande för andra omgången. Den andra omgången av auditeringar av högskolornas kvalitetssystem påbörjas 2011.

Objektet för auditeringen är det kvalitetssystem som respektive högskola har tagit fram utifrån sina egna utgångspunkter och mål. Auditeringen utvärderar hur väl kvalitetssystemet motsvarar den strategiska ledningens och verksamhetsstyrningens behov samt hur omfattande och verkningsfull kvalitetshanteringen av högskolans grundläggande uppgifter är. Vidare granskas som auditeringsobjekt högskolans kvalitetspolitik, hur man utvecklar kvalitetssystemet och hur välfungerande och dynamiskt systemet är som helhet. Högskolan skall även utse ett valfritt auditeringsobjekt, som är en funktion som är central med tanke på högskolans strategi eller profilering och vars kvalitetshantering högskolan särskilt vill utveckla.

De centrala faserna är sådana att högskolan först sammanställer ett material, varefter en expertgrupp besöker högskolan och resultaten offentliggörs i en rapport.

1. Högskolan anmäler sig till auditering, vilket Yrkeshögskolan Novia gjorde i januari 2011.

2. Avtalsförhandling mellan RUH och Novia, görs i juli-augusti 2011.

3. Auditeringsgrupp tillsätts. Novia har önskat en internationell men nordisk grupp och att auditeringen sker på svenska. Denna grupp tillsätts av RUH.

4. Auditeringsmaterialet sammanställs och självutvärderingsrapporten avfattas. Självutvärderingen skall innehålla en beskrivning av olika delar av kvalitetsverksamheten och en utvärdering av densamma. Som valfritt auditeringsobjekt har Novia valt hållbar utveckling. Beskrivningarna görs av Q-team under mars- juni 2011 och utvärderingarna av interna arbetsgrupper i juni-september 2011.

Tre utbildningsprogram väljs till auditeringen, av vilka Novia har utsett två:
- utbildningsprogrammet för högre YH, teknologibaserat ledarskap i Vasa
- utbildningsprogrammet i byggnadsteknik i Raseborg

Auditeringsgruppen har som tredje utbildningsprogram valt Degree Programme in Nursing i Vasa.

Under själva auditeringen blir många grupper auditerade, de ovannämna är de som svarar på självutvärderingsrapporten.
Auditeringsmaterialet inkusive självutvärderingsrapporten levereras till RUH 4.11.2011 (tre månader före besöket).

5. Auditeringsgrupp tillätts av RUH.

6. Informations- och diskussionsmöte. Ungefär fyra veckor före auditeringsbesöket gör auditeringsgruppens ordförande och planeraren vid RUH ett besök till Novia. Syftet med besöket är att ordna en öppen tillställning för högskolans personal och studerande där de kan diskutera auditeringens målsättningar och genomförande.

7. Auditeringsbesök vecka 6 tisdag-torsdag 7.2-9.2.2012. Målet med besöket är att verifiera och komplettera utifrån auditeringsmaterialet gjorda observationer kring högskolans kvalitetssystem. Strävan är att besöket ska bli en interaktiv tilldragelse som gynnar utvecklandet av högskolans verksamhet.

8. Auditeringsgruppens framställning om auditeringsresultatet. Auditeringsgruppen gör i auditeringsrapporten en framställning om huruvida högskolan ska godkännas i auditeringen eller omauditering ska krävas.

9. Rådet för utvärdering av högskolorna besluter om resultatet i maj 2012. Om högskolan godkänns i auditeringen, får den en kvalitetsstämpel och förs in i det register för auditerade högskolor som upprätthålls på RådetRUH:s webbsidor. Kvalitetsstämpeln gäller i sex år. Om högskolan inte godkänns i auditeringen, får den inte en kvalitetsstämpel och en omauditering krävs. Omauditeringen genomförs ca 2-3 år senare.

10. Rapporten offentliggörs, i RUH:s publikationsserie både som pappersversion och i elektronisk form.

11. Avslutande seminarium. Rådet för utvärdering av högskolorna ordnar ett avslutande seminarium tillsammans med den högskola som har deltagit i auditeringen. Under seminariet har högskolans personal och studerande möjlighet att öppet diskutera auditeringensresultatet och slutsatserna med företrädare för rådet och auditeringsgruppen.

12. Respons till Rådet för utvärdering av högskolorna.

13. Uppföljning av arbetet med att utveckla kvalitetssystemet, ungefär tre år senare på seminarium.

Rådet för utvärdering av högskolorna har skapat en ny auditeringshandbok för auditeringarnas andra omgång. Den presenterar auditeringens mål, objekt, kriterier och metod. 

För god praxis i de 2005-2010 auditerade högskolorna har följande rapport getts ut:

Auditeringsgrupp har valts inför auditeringen i februari 2012


Kontaktperson:

Yrkeshögskolan Novia, kvalitetschef Bror Nordman, bror.nordman@novia.fi, mobil 050 517 0541 besvarar gärna eventuella frågor.

 

Gå till "Nyheter"