13.6.2012

Vindkraft den mest populära formen för framtidens energiproduktion i Finland

 

Vindkraft den mest populära formen för framtidens energiproduktion i Finland
En färsk undersökning som gjorts vid Yrkeshögskolan Novia visar att det finska folket är eniga om att vindkraften är den energiform som man borde satsa på i framtiden. Generellt sett så har allmänheten  en väldigt positiv bild av vindkraften och samtidigt anser man att den gör liten skada på miljön i jämfört med övriga energiformer.
Undersökningen som har genomförts i början av 2012 inom projektet Medvind har varit öppen för allmänheten och den samlade totalt ca. 3500 svar från hela landet. Utgående från svaren så är det enkelt att dra slutsatsen att vindkraft är den energiform som de allra flesta ser som den främsta lösningen på hur klimatmålsättningarna skall uppnås i Finland. Resultaten är i det närmaste identiska för alla åldersgrupper och den enda marginella skillnaden verkar vara att yngre generationer till en lite större utsräckning tror att man även kan minska på elförbrukningen.
El producerad med vindkraft är fullständigt utsläppsfri och inte heller övrig miljöpåverkan kan anses vara stor om man förlitar sig på resultaten i undersökningen. Då man ser på svaren för hurudan miljöpåverkan de olika energiformerna har så ligger vindkraften i täten direkt efter solenergi. Skillnaden mellan dessa två är relativt marginell i jämförelse till hur det ser ut för övriga typer av energiproduktionsformer. Noterbart är även att i man i allmänhet ser att vindkraften har mindre miljöpåverkan än vattenkraften och bioenergilösningar medan över 40 % av de svarande anser att kärnkraften gör en stor skada på miljön. 
På frågan hur de svarande förhåller sig till vindkraft så svarar över 70 % att de antingen är mycket eller ganska positivt inställda medan endast drygt 4 % svarar att de skulle på något sätt ställa sig negativa gentemot vindkraft. Nästan 80 % av de svarande anser att det är bra att det byggs mera vindkraft i Finland medan endast 5 % anser att det är en dålig sak.
Enkäten i sin helhet omfattar 27 olika frågeställningar gällande vindkraft och mera resultat och analyser kommer att publiceras. För mera info gällande projektet och vindkraft i allmänhet så kan man gå in på webbportalen www.vindkraft.fi.
Kristian Blomqvist
Tilläggsuppgifter: Kristian Blomqvist, Forskningsledare Yrkeshögskolan Novia kristian.blomqvist@novia.fi, 044-7805731
 En färsk undersökning som gjorts vid Yrkeshögskolan Novia visar att det finska folket är eniga om att vindkraften är den energiform som man borde satsa på i framtiden. Generellt sett så har allmänheten en väldigt positiv bild av vindkraften och samtidigt anser man att den gör liten skada på miljön i jämfört med övriga energiformer.

Undersökningen som har genomförts i början av 2012 inom projektet Medvind har varit öppen för allmänheten och den samlade totalt ca 3500 svar från hela landet. Utgående från svaren kan man dra slutsatsen att vindkraft är den energiform som de allra flesta ser som den främsta lösningen på hur klimatmålsättningarna skall uppnås i Finland. Resultaten är i det närmaste identiska för alla åldersgrupper och den enda marginella skillnaden verkar vara att yngre generationer till en lite större utsräckning tror att man även kan minska på elförbrukningen.

Läs mera om undersökningen här >Your Link

Enkäten i sin helhet omfattar 27 olika frågeställningar gällande vindkraft. För mera info gällande projektet och vindkraft i allmänhet så kan man gå in på webbportalen www.vindkraft.fi.

Tilläggsuppgifter fås av Yrkeshögskolan Novia, Forskningsledare Kristian Blomqvist,  kristian.blomqvist@novia.fi, mobil 044 780 5731

Gå till "Nyheter"