8.12.2020

Utexaminerad ingenjör från byggnadsteknik vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa premierades

Kim Ricksen

Kim Ricksén som utexaminerades i maj från utbildningen ingenjör YH, byggnads- och samhällsteknik vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa har premierats under stålbyggnadsdagen 24.11.2020 för sitt examensarbete ”Dimensionering för traverskranbanas uppdatering”. 

Examensarbetet har utförts åt Oy LMNT elements Ab. Motivet har varit att göra konstruktionsberäkningar för en befintlig kranbanas uppgradering. Då verksamheten ökar eller rent av byts ut är det vanligt att traverskranen behöver ersättas med en kran av högre lyftkapacitet. I detta arbete var fallet att den befintliga traverskranens kapacitet på 6,3 ton inte räckte till för att lyfta större elementkonstruktioner. En ny traverskran på 7,5 ton ansågs vara tillräcklig för att gynna den förändrade produktionen. Den nya traverskranen är tänkt att samverka med den befintliga för att i framtiden kunna lyfta ännu tyngre betongelement.  Arbetet har byggts kring beräkningarna där alla ingående delar är dokumenterade samt dess teoretiska bakgrund. Teoridelen bygger på litteraturstudier och en kort beskrivning av objektets stomme. Beräkningsdelen omfattar utredning av kranlaster, framtagning av snittkrafter samt kontroll av kranbanans bärförmåga per dimensioneringssituation.

Resultatet är ett helhetsexempel enligt Eurokoden där den uppgjorda beräkningsbottnen även kan användas till dimensionering av nya kranbanor för likartade fall. Den befintliga traverskranbanan uppfyller delvis de kriterier som ställs av Eurokoden under varje dimensioneringssituation under förutsättningen att inga av dem leder till brott eller oacceptabla deformationer. Kompletteringarna av konstruktionen redovisas i arbetet. 

Anders Borg, handledare och lektor inom byggnadskonstruktion säger om arbetet, "examensarbetet är mycket omfattande, gediget och välgjort! Först har den studerande utrett hela byggnadens konstruktioners skick och bärförmåga. Den studerande har själv tagit reda på och lärt sig mycket om traversbanor och deras dimensionering (sådant som vi tyvärr inte hinner ta upp i undervisningen). Han har tagit reda på traversbanans snittkrafter både med handkalkyler i form av MathCad och med hjälp av för ändamålet speciellt utvecklat program".

Den studerande har dimensionerat traverskranbanan enligt tillämplig del av Eurokoderna. Examensarbetets resultat är säkert till nytta för arbetets beställare Oy LMNT Elements Ab inför uppgraderingen av deras traversbana. Hela examensarbetet är omfattande, grundligt och gediget utfört. Den studerande har utfört arbetet självständigt och begärt handledning då det har behövts. 

Examensarbetet har premierats av Teräsrakenneyhdistys ry med ett stipendie på 350 euro som delas ut i samband med stålbyggnadsdagen. Teräsrakenneyhdistys ry belönar årligen det bästa lärdomsprovet bland yrkeshögskolor. 

Läs mer här http://www.terasrakenneyhdistys.fi/fin/ajankohtaista/terasrakennepaiva/

För ytterligare information, vänligen kontakta
Yrkeshögskolan Novia, lektor Anders Borg, mobil 050 585 2357
Yrkeshögskolan Novias alumn, Kim Ricksén, mobil 050 404 9081, kim.r96@hotmail.com   

Tilläggsuppgifter om tävlingen fås av:
Teräsrakenneyhdistys ry, VD Timo Koivisto, tfn 050 408 1163

Avsändare 
Yrkehögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803

 

Gå till "Nyheter"