13.3.2014

Undersökning bland utexaminerade om deras placering på arbetsmarknaden och belåtenhet med examen

Under hösten 2013 tillfrågades 521 personer som har avlagt en yrkeshögskole- eller högre yrkeshögskoleexamen år 2012 vid Yrkeshögskolan Novia om deras placering på arbetsmarknaden och belåtenhet med examen ett år efter examen.

Undersökningen visar att utexaminerade från Novia som har avlagt en yrkeshögskoleexamen ligger över genomsnittet bland de deltagande yrkeshögskolorna bl.a. när det gäller följande:  

- på frågan om ”I vilken utsträckning kan du använda dig av det du lärt dig vid yrkeshögskolan i ditt nuvarande arbete?
uppgav 52 % av de utexaminerade från Novia att de använder det de lärt sig vid yrkeshögskolan kontinuerligt i sitt nuvarande arbete

- på frågan om ”Hur väl motsvarar ditt nuvarande arbete din yrkeshögskoleutbildning?”
uppgav 58 % av de utexaminerade från Novia att arbetet väl motsvarar utbildningsnivån

- på påståendet om att ”Yrkeshögskoleexamen har varit en bra investering med tanke på arbetsmöjligheter”
uppgav 33 % av de utexaminerade från Novia att de är helt av samma åsikt medan 30 % uppgav att de delvis är av samma åsikt

- på påståendet om att ”Min examen uppskattas bland arbetsgivarna
uppgav 25 % av de utexaminerade från Novia att de är helt av samma åsikt medan 32 % uppgav att de delvis är av samma åsikt

- på frågan om ”Hur nöjd är du med den examen som du har avlagt med tanke på din sysselsättning?”
uppgav 43 % av de utexaminerade från Novia att de är nöjda med sin examen med tanke på sysselsättningen 

Undersökningens totala svarsprocent för Novias del var 46,3 %. Svaren fördelades inom de olika utbildningsområdena enligt följande teknik och kommunikation 44 %, social-, och hälso- och idrottsområdet 31 %, kultur 9 %, naturbruk och miljöområdet 7 %, samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området 6 %, turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 2 %, humanistiska och pedagogiska området 1 %.

I undersökningen deltog nio av landets 24 yrkeshögskolor och totala svarsprocenten var 39 %. Undersökningen genomförs årligen som ett samarbete mellan de deltagande högskolorna och handhas av en arbetsgrupp med representanter för samtliga deltagande högskolor. Inbjudan med webbadress till enkäten sändes till respondenterna i slutet av augusti. Undersökningens resultat för Novias del blev klart i februari 2014.

Forskningscentralen vid Tammerfors universitet har bearbetat undersökningens rådata. Följande yrkeshögskolor deltog Yrkeshögskolan Arcada, Centria ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia, Savonia-ammattikorkeakoulu och Turun ammattikorkeakoulu. I denna rapport presenteras presenteras en jämförelse av svaren från Novia och de övriga åtta deltagande yrkeshögskolorna för de utexaminerade som har avlagt en yrkeshögskoleexamen. Svaren från de utexaminerade som har avlagt en högre yrkeshögskoleexamen finns inte med i denna jämförelse.

Tilläggsuppgifter:

Irene Dahlin, studiesekreterare enheten i Åbo, tfn (02) 432 3124

 

Gå till "Nyheter"