14.8.2017

Pedaforum: Som på Strömsö?

Hur borde högskoleundervisningen se ut nu och i framtiden? Hurdana lärmiljöer och utrymmeslösningar behövs i digiåldern? Omkring 400 universitetslärare och utvecklare inom högskoleundervisningen i Finland kommer till Vasa universitets campus för att få svar på dessa frågor.

Temat för årets nationella Peda-forumdagar 16–17 augusti är "Som på Strömsö? Utveckling av högskoleundervisningen i digitaliseringens tidevarv".

Vasa universitet är ansvarig arrangör för dagarna i samarbete med Åbo Akademi, Hanken, Vasa yrkeshögskola (VAMK) och Yrkeshögskolan Novia. Media är välkomna såväl till invigningen av dagarna som att ta del av övriga föredrag under dagarna.

– Deltagarna kommer till dagarna för att höra om den nyaste forskningen, hitta nya idéer och lösningar, för att jämföra praxis och för att nätverka, berättar Anne Lehto, direktör för Vasahögskolornas gemensamma vetenskapsbibliotek Tritonia och ordförande för Peda-forumdagarnas organisationskommitté.

Temat för dagarna i Vasa är högst aktuellt, eftersom högskoleundervisningen blir allt mångsidigare i och med den digitala undervisningen, och samtidigt förändras närundervisningens roll. Enligt Lehto är det speciellt de nya virtuella och fysiska lärmiljöerna som intresserar deltagarna.

– Förutom lärarna intresserar de också universitetens och högskolornas förvaltningspersonal, eftersom det behövs utrymmen som stöder nya sätt att lära sig, säger hon.

Många universitet och högskolor planerar eller genomför som bäst nya utrymmeslösningar. Evenemangsplatsen för dagarna, Vasa universitets campusområde, kommer också att förnyas under de kommande åren. Målet med förnyelsen är att utveckla nya och moderna lärmiljöer och flexibla utrymmen.

Nya lärmiljöer är också temat för Pedaforum-dagarna första huvudtalare, filosofie doktor Marie Leijon. Leijon är universitetslektor vid Malmö högskola. Dagarnas andra huvudtalare är universitetslektor Katarina Winka från Umeå universitet. Hon berättar om pedagogiska portföljer och olika modeller för dessa.

Under Pedaforum-dagarna hålls tiotals workshopar och temagruppssessioner. Dessutom sammanträder ett flertal samarbetsnätverk. I anslutning till dagarna ordnas till exempel en träff för vicerektorerna vid de finländska universiteten.

– Dagarnas underteman är digitalisering i högskoleundervisning, forskningsbaserat utvecklande av undervisningen, handledning av studerande, lärandemiljöer och samverkan mellan arbetsliv och studier, berättar pedagogerna Anu Ylitalo och Maria Byholm som är med och arrangerar dagarna.

Dagarna avslutas med en paneldiskussion med temat ”Framtiden 2030: behövs högskolepedagogiken eller sköter artificiell intelligens undervisningen? ”.
I paneldiskussionen deltar undervisningsråd Birgitta Vuorinen från undervisnings- och kulturministeriet, professor i tillämpad filosofi Tommi Lehtonen från Vasa universitet, professor i marknadsföring Peter Björk från Hanken, studerande Oskari Mäkelä från Vasa universitet samt Pedaforums ordförande Johanna Naukkarinen från Villmanstrands tekniska universitet.

– På Hanken satsar vi på att digitalisera undervisningen, eftersom det medför mera flexibilitet för studerandena och gör det möjligt att beakta olika bakgrunder, studiesätt och -stilar, säger professor Björk.

Ny studiehelhet inom högskoleundervisningen på kommande till Vasa

Digitaliseringens genombrott medför ett intensifierat samarbete mellan högskolorna, eftersom de gamla undervisningsmodellerna och -miljöerna måste uppdateras. Som ett resultat av samarbetet mellan vasahögskolorna håller en ny studiehelhet inom högskolepedagogiken på att skapas.

– Vi har i juni beslutat om en ny, flerspråkig 60 studiepoängs studiehelhet i högskolepedagogik för personalen vid vasahögskolorna. Studiehelheten kommer formellt att höra under Åbo Akademi, berättar professor i pedagogik Michael Uljens från Åbo Akademi. Uljens fungerar som vetenskapligt sakkunnig för Pedaforum-dagarna i Vasa.

Studierna kommer att bestå av moduler och innehåller både universitetspedagogik och yrkeshögskolepedagogik. Studiehelheten har utvecklats med gemensamma krafter av vasahögskolorna och vetenskapsbiblioteket Tritonia inom ramen för projektet Hella - Higher Education Learning Lab, som har beviljats specialunderstöd av undervisnings- och kulturministeriet.

Närmare information om dagarna:

Anu Ylitalo, pedagog, vetenskapsbiblioteket Tritonia, anu.ylitalo@tritonia.fi, tfn 029-449 8265
Maria Byholm, pedagog, vetenskapsbiblioteket Tritonia, maria.byholm@tritonia.fi, tfn 029-449 8220
Anne Lehto, direktör, vetenskapsbiblioteket Tritonia, ordförande för Peda-forumdagarnas organisationskommitté, anne.lehto@tritonia.fi, tfn 029-449 8500
Michael Uljens, professor i pedagogik, Åbo Akademi, vetenskapligt sakkunnig för Pedaforum-dagarna, michael.uljens@abo.fi, tfn 0500-66 33 52

Intervjuförfrågningar till keynote-talarna:
Anu Ylitalo, tfn 029-449 8265 eller Maria Byholm, tfn 029 449 8220

Som på Strömsö? Utveckling av högskoleundervisningen i digitaliseringens tidevarv - Peda-forumdagarna 16–17.8 på Vasa universitet

TID: 16–17.8.2017
PLATS: Vasa universitets huvudbyggnad Tervahovi och vetenskapsbiblioteket Tritonia, Wolffskavägen 34, Vasa
DAGARNAS WEBBPLATS: www.uva.fi/pedaforum2017
HASHTAG: #pedaforum2017

Gå till "Nyheter"