6.5.2014

Novia med i pilotprojekt finansierat av Nordiska ministerrådet - vuxenbildning för hållbar utveckli

Sedan 2006 har det Nordiska nätverket för Vuxnas Lärande (NVL) haft bildning för hållbar utveckling på sin agenda. En nordisk tvärsektoriell grupp har diskuterat vilken typ av strategi som är nödvändig för att få förändringar i tankemönster och beteenden. Resultatet är utvecklingen av en nordisk, sektorsövergripande fortbildning, som kommer att testas i form av ett pilotprojekt som finansieras av Nordiska Ministerrådet. Målet med kursen är att erbjuda kunskap, medvetenhet och attityder för en hållbar livsstil.

Kursen betonar lärande inriktat på en hög kunskapsnivå i kombination med praktisk handling. Syftet är att bygga broar mellan formell utbildning, lokala myndigheter och det civila samhället, via formellt och informellt lärande, genom att få inspiration från lokala exempel. Målgruppen är lärare som arbetar med hållbar utveckling och vuxenutbildning. Novia är ansvarig för att pilotkursen uppfyller de nödvändiga kraven för formellt godkännande.

”Kursen kommer att erbjudas som en kurs inom öppen yrkeshögskoleutbildning (Öppen YH) för tradenomer i Åbo. Kursen består av fyra närstudietillfällen med inledning i Oslo i september, därefter i Göteborg och Samsö, kursen avslutas i Åbo i maj 2015. Till kursen kommer fyra deltagare per nordiskt land att antas. Ansökan till kursen är öppen fram till 31.5 och information fås av Tove Holm och på webbadressen http://www.nordvux.net/hallbar-utveckling”, säger Holm.

”Yrkeshögskolan Novia har skapat fungerande mekanismer för att integrera hållbar utveckling på ett genomsyrande sätt i största delen av sin verksamhet. ”De olika aktörerna är engagerade och medverkar aktivt i utvecklandet av hållbar utveckling genom ett systematiskt kvalitetsarbete. T.ex. skall samtliga utbildningar ge branschspecifik kunskap om hållbar utveckling och utbilda i relevanta områden för respektive yrkesgrupp”, säger enhetschef Thomas Böckelman.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Yrkeshögskolan Novia, programansvarig för tradenom vuxenutbildning Maria Westerlund, mobil 044 7623210
Yrkeshögskolan Novia, Projektledare, Tove Holm, mobil 044 762 3115
Yrkeshögskolan Novia, Enhetschef i Åbo, Thomas Böckelman, mobil 044 762 3600

Partners:
Voksenopplæringsforbundet och Stiftelsen Idébanken i Norge och representanter från Uppsala Centre for Sustainable Development och Institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala Universitet, RCE Uppsala, RCE Västra Götaland, det Svenska UNESCO rådet för utbildning för hållbar utveckling i Sverige, Landvernd som är miljöföreningen på Island, Samsø Energy Academi i Danmark, det Norska rådet för folkhögskolor och Studieforbundet Natur og Miljö i Norge, Bildningsalliansen rf. och Yrkeshögskolan Novia.

Gå till "Nyheter"