17.3.2022

Arene: Utexaminerade med en yrkeshögskoleexamen är nöjda med sin examen och karriär

6 personer som diskuterar i arbetsmiljö

Studerande som avlagt en YH- eller högre YH-examen för fem år sedan är nöjda med sin examen (84 %) och sin karriär (86 %). Belåtenheten med examen är stark förknippat med hur väl den utexaminerade kan utnyttja de färdigheter de fick under studietiden, i sitt nuvarande arbete och hur väl arbetet motsvarar arbetet motsvarar nivån på krävande utbildning. Karriäruppföljningsenkäten som pågick under hösten 2021 besvarades av 9 677 personer i hela Finland.

Enligt svaren i karriäruppföljningsenkäten är största delen av de utexaminerade fullt sysselsatta. Fem år efter examen har 75 % av de tillfrågad en tillsvidare heltidsanställning och 8 % har en tidsbunden heltidsanställning. Jämfört med tidigare år ökar antalet personer med tillsvidare heltidsanställning och antalet arbetslösa arbetssökande har minskat till en procent av de tillfrågade.

Man kan se en märkbar ökning gällande studerande med en högre YH-examen som är nöjda med sin examen jämfört med tidigare år. Examen ansågs ha haft en positiv inverkan på karriärutvecklingen, särskilt när den högre yrkeshögskoleexamen värdesattes och var känd bland arbetsgivarna.

Det har inte skett någon förändring i hur väl arbetsgivare känner till och hur de uppskattar en högre YH-examen. Det finns en stor skillnad per utbildningsområde i hur väl man känner till en högre YH-examen. Två tredjedelar av de tillfrågade ansåg att examen är välkänd inom området och drygt 70 % ansåg att arbetsgivare värdesätter deras examen. Två av tre utexaminerade år 2016 (65 %) har fått ett nytt arbete under eller efter avslutad högre YH-examen.

Enkäten visar också att största delen av respondenter med internationell bakgrund som arbetar utomlands också tenderar att stanna utomlands. Ungefär  1000 internationella alumner svarade på enkäten, varav vilka 29 % svarade att deras första jobb var utomlands, vilket är något färre än tidigare år. En tredjedel av alla internationella studerandena arbetar utomlands fem år efter examen, och andelen var likaså något högre än föregående år. Bland annat medborgarskap och utbildningsområdet verkar ha en inverkan på hur respondenterna söker sig utomlands. Sysselsättning bland med utexaminerade i EU/EES-länder jämfört med andra länder har vanligtvis varit vanligare.

Yrkeshögskolornas nätverk för karriäruppföljning ordnar den 17 mars 2022 ett slutseminarium där man presenterar resultatet från enkäten som gjordes hösten 2021. Enkäten skickas årligen ut till cirka 26 000 YH- och högre YH-utexaminerade. Enkäten ger akutuell information till högskolor och intressegrupper om yrkeshögskolutexaminerade och deras karriär. 

Detta är en översättning av Arenens nyhet. Länk till Arenes nyhet. 

Gå till "Nyheter"