17.6.2015

Åbohögskolorna tätar samarbetet

novia 1152

Åbo Akademi, Åbo universitet, Åbo yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia och yrkeshögskolorna Diakonia‐ammattikorkeakoulu och Humanistinen ammattikorkeakoulu har undertecknat ett samarbetsavtal.

Samarbetsavtalet ska stärka utbildningen och genom det välfärden i regionen. Strävan är att öka samarbetet såväl inom undervisningen, som i forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamheterna. Högskolorna ska genom samarbete utveckla sina verksamheters kvalitet och slagkraft och samtidigt göra regionen mer känd och attraktiv. Bland annat vill man underlätta studiemöjligheterna genom att ta bort hinder för att ”studera i kors”, det vill säga att ta kurser vid flera av högskolorna samtidigt. Målet är också att starta gemensamma specialiseringsutbildningar inom vissa områden.

Samarbetsavtalet ska spara resurser genom en ändamålsenlig arbetsfördelning, samarbete och gemensamma lokalitets- och stödfunktionslösningar. Bland annat pågår en utredning över Åbohögskolornas motionsservice; nuläget och gemensamma utvecklingsmöjligheter.

– Genom samarbete strävar vi efter att utveckla verksamhetens kvalitet och mångsidighet, men också resurseffektivitet. Till exempel vad gäller forskningsinfrastruktur kunde det finnas möjligheter till gemensamma anskaffningar och användning, säger Åbo universitets rektor Kalervo Väänänen.

– Vi har alla förutsättningar att ytterligare täta samarbetet och skapa synergieffekter som ger resultat både inom forskningen och utbildningen. Gemensamma forskningsprojekt ökar finansieringsmöjligheterna och ett större utbildningssamarbete garanterar kvaliteten, säger Åbo Akademis rektor Mikko Hupa.

– Vi vill göra Åbo synlig som en intressant studiestad både nationellt och internationellt. Ett tätare samarbete ger oss möjligheten att skapa bättre service för såväl studerande, yrkeslivet som personalen, säger Vesa Taatila, rektor-VD för Åbo yrkeshögskola.

En styrgrupp för Åbohögskolornas samarbete, bestående av representanter för alla högskolorna, ska leda den fortsatta utvecklingen av samarbetet högskolorna emellan.

För mera information:
Rektor Örjan Andersson
Yrkeshögskolan Novia
Tfn 050 527 2286

Servicedirektör Päivi Mikkola
Åbo universitet
Tfn 040 194 8398

Förvaltningsdirektör Ulla Achrén
Åbo Akademi
Tfn 050 401 3710

Servicedirektör Sami Savolainen
Åbo yrkeshögskola
Tfn 050 559 0489

Gå till "Nyheter"