Samhälleligt åtagande för en hållbar utveckling

Yrkeshögskolan Novias handlingsplan för genomförande av samhälleliga åtaganden för en hållbar utveckling enligt ”En målbild för Finland 2050”

Uppdaterad 28.5.2015

Novia för hållbart livslångt lärande i Finland och Norden

Bakgrund: Novia är en svenskspråkig yrkeshögskola med god förankring i regionerna Österbotten och sydvästra Finland. Högskolan deltar i utvecklingen av regionernas närings- och arbetsliv och främjar hållbar utveckling. Högskolan har ett aktivt samarbete i Norden, speciellt inom sina fokusområden. Novia främjar hållbar utveckling i samarbete med högskolor, företag och andra organisationer (Yrkeshögskolan Novias övergripande strategi ”Novia 2020”).

Visionen är att Novia är en attraktiv högskola och en viktig regional arbets- och näringslivsutvecklare. Inom våra strategiska fokusområden är vi ledande i landet och internationellt erkända (Novia, 2020).

De valda fokusområdena är 1) hållbar energiteknik 2) naturresursförvaltning, 3) äldres hälsa och livsvillkor, 4) fartygssimulation, och 5) Kultur och entreprenörsskap (Novia 2020). Hållbar utveckling främjas med helhetsledningssystemet för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, som är certifierat enligt de internationella standarderna för kvalitetsledning ISO 9001. Hållbar utveckling främjas inom samtliga verksamheter: utbildning, forskning och utveckling och regional utveckling, samt i verksamhetsprinciperna, enligt målsättningen för yrkeshögskolor enligt den av ministeriet publicerade strategin: Utbildning för hållbar utveckling; Genomförande av programmet Baltic 21E samt en nationell strategi för det av FN utlysta årtiondet för utbildning för hållbar utveckling (2005–2014) (UKM, 2006: http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2006/kestavan_kehityksen_edistaminen_koulutuksessa_baltic_21e_-ohjel?lang=sv).

Utbildningens syfte är att stöda studerande att verka i samhället och arbetslivet i en riktning som gynnar hållbar utveckling. Målet är att de utexaminerade kan ta både ekonomiska, ekologiska och sociala konsekvenser i beaktande i sina kommande beslut. Centralt för utbildning i hållbar utveckling i en högskola är tvärvetenskaplighet, helhetssyn, systematiskt och kritiskt tänkande.

En av Novias kritiska framgångsfaktorer är att vi skapat fungerande mekanismer för att integrera hållbar utveckling i verksamheten genom ett systematiskt kvalitetsarbete (Novia 2020; RUH, 2012: Auditering av Yrkeshögskolan Novia, http://www.kka.fi/?437_m=1197&l=sv&s=8).

I juni 2012 skrev högskolan under ”Higher Education Sustainability Initiative”, som är en förbindelse för högskolor att främja hållbar utveckling inför FN:s konferens Rio + 20. Målen som respektive högskola uttalat för 2012-2015 kommer att följas upp. Genom att skriva under initiativet förbinder sig högskolorna till att stöda följande: 1) främja utbildning för hållbar utveckling, 2) uppmuntra till forskning om frågor i hållbar utveckling, 3) beakta miljöaspekter på campusen, 4) stöda hållbarhetsarbetet i regionen, och 5) samarbeta med och dela sina resultat i internationella nätverk (http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1073).

En målbild för Finland 2050- Samhälleligt åtagande för hållbar utveckling, har åtta gemensamt överenskomna mål (http://www.ym.fi/download/noname/%7BD100445E-14FC-48AF-8B90-5FD7A9E37917%7D/95444). I tabell 1 beskrivs Yrkeshögskolan Novias målsättning att främja dessa mål, inom sina fokusområden, samt vad målsättningarna innebär för utbildning för hållbar utveckling för yrkeshögskolan.

 

Novias samhälleliga åtaganden för en hållbar utveckling

1. Målsättningen är att Yrkeshögskolan Novia främjar samtliga åtta mål i Finlands samhälleliga åtagande för hållbar utveckling, inom sina fokusområden (se tabell 1). Visionen är att vi inom våra strategiska fokusområden är ledande i landet och internationellt erkända.

Aktuellt 2014-2015: Åtgärderna, för respektive fokusområde i respektive enhet, ingår i enheternas målavtal med rektor.

Mätare och tidtabell: Årlig uppföljning av enheternas målavtal med rektor till 2020.

2. Säkerställa att det i samtliga studerandes utbildningar ingår relevanta hållbarhetsaspekter.

Aktuellt 2014-2015: Publicera resultaten från uppföljningen 2010-2014 i vetenskaplig artikel.

Mätare och tidtabell: Årlig uppföljning av resultat i rektors och studerandekår Noviums studerandeenkät, angående frågan till 2020.
 
Tabell 1. Yrkeshögskolan Novias målsättning; att främja målen Finlands samhälleliga åtagande för hållbar utveckling inom sina valda fokusområden till 2020.

Fastställd av Yrkeshögskolan Novias ledningsgrupp den 8.4.2014