Auditering

Novia auditerades som första högskola i landet av RUH enligt en förnyad auditeringsmodell. Rådet för utvärdering av högskolorna (RUH) har på sitt möte 24.5.2012 beslutat att tilldela Yrkeshögskolan Novia RUH:s kvalitetsstämpel som påvisar att högskolan uppfyller nationella och europeiska krav på högskolornas kvalitetssäkring. Auditeringen är i kraft sex år.

Yrkeshögskolan Novia godkändes i Rådet för utvärdering av högskolornas (RUH) auditering.
Läs mera här > 

RUH:s rapport om Yrkeshögskolan Novia
Auditering av Yrkeshögskolan Novia 2012 >

Auditering 2018

Första veckan i oktober 2018 blir det auditeringsbesök vid Novia. Novia auditeras nu 2018 igen som första högskola i Finland enligt följande nya auditeringsmodell för åren 2018-2024. Auditeringarna utförs numera av NCU (Nationella centret för utbildningsutvärdering) som ersatt tidigare RUH. Modellen för auditeringar 2018-2024 baserar sig på nya europeiska standarden ESG2015 för kvalitetssäkring av högskolor i Europa. Auditeringen inleds med självutvärderingsfas som pågår redan hela våren, auditeringsgruppens besök på Novia är under hösten och resultatet publiceras i slutet av år 2018. Det gamla certifikatet är i kraft ända tills högskolan får resultatet från auditeringen.