17.11.2011

Novia i Åbo ordnar ledarskapssymposium 17-18.11.2011 tillsammans med NiV

Utbildningsprogrammet för Högre yrkeshögskoleexamen i utveckling och ledarskap vid Campus i Åbo planerar för närvarande ett gemensamt ledarskapssymposium tillsammans med Nordiska Forskningsnätverket i Vårdledarskap (NiV). Symposiet kommer att hållas i Åbo den 17-18 november 2011. Läs mera på novia.fi/vardledarskap.

Nätverket är ett nordiskt forum för att stödja och befrämja forskning, utveckling samt masters utbildning i vårdledarskap och vårdkultur i ett nordiskt sammanhang. Nätverket har ett 50-tal medlemmar från Danmark, Norge, Sverige, Finland och Åland.


NiV grundades den 14 maj 2005 på Åland i Mariehamn, i anslutning till Första Nordiska symposiet Ledarskap och vårdkultur i vårdande verksamhet. Symposiet då hade flera syften. Det första syftet var att sprida kunskap om forskning och utvecklingsarbeten i ledarskap och vårdkultur i vårdande verksamhet. Det andra syftet var att skapa ett forum för att samla forskare, studerande, ledare och personal inom området. Samtidigt ville man initiera ett vårdadministrativt nätverk för att förena forskare och ledare som är intresserade av forskning inom området.

Vårdledarna är i en nyckelposition för att utveckla en vårdande kultur och införa evidensbaserad vård som tjänar patientens helhetsvård. Kunskapen inom såväl vårdvetenskap, hälsovårdsadministration och hälsoekonomi är centrala. Norden som välfärdssamhälle har en gemensam grund men även olikheter som innebär att forskningssamverkan inom området torde vara fruktbar. Utbildningskrav och innehåll har dock varierat för vårdledare med hotfulla förändringstrender som innebär en rörelse bort från kärnverksamheten. Vårdledarskap har inte tagits tillräckligt till vara som hälsovårdspolistisk expertis och synligheten har varit låg. Vårdledartjänster omvandlas eller ersätts med annan kompetens. Det finns ännu litet nordisk forskning inom området från ett vårdvetenskapligt och hälsovårdsadministrativt perspektiv. Nätverket förenar nordiska forskare och vårdledare som är intresserade av forskning inom vårdledarskap.

Inom social- och hälsovårdsområdet finns ett stort behov av ledare som innehar ett ledarskapskunnande, som är strategiskt kunniga, behärskar processledning och kan utveckla verksamheten. Social- och hälsovården planeras i dagens Finland i allt större utsträckning som en gemensam funktionell helhet. Samhället strävar efter att skapa sammanhängande servicehelheter inom social- och hälsovården samt goda verksamhetsmodeller i syfte att främja invånarnas välfärd och hälsa. Arbetslivet har således ett ökande behov av högt utbildade experter inom social- och hälsovård med förmåga att arbeta i mångprofessionella team.

Genom högre yrkeshögskoleexamen (HYH) i utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård, får studerande redskap att leda, förnya och utveckla verksamheter, tjänster och metoder inom välfärdssektorn. I fokus står resursförstärkande metoder, ett utvecklingsinriktat arbetssätt samt förmåga att arbeta i mångprofessionella arbetsteam i enlighet med nationell och internationell forskning inom social- och hälsovård. Som en del av sina studier gör de studerande ett arbetslivsrelaterat utvecklingsarbete och detta utvecklingsarbete är en ypperlig möjlighet till regional utveckling inom social och hälsovården.
Ett professionellt ledarskap bidrar till att personalresurserna inom social- och hälsovården kan utnyttjas effektivt, samt att arbetsmiljön och samfunden utvecklas så att innovationer kan skapas.

Utbildningsprogrammets för utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård och nätverkets målsättningar skapar en gemensam grund för ett symposium i ledarskap. Inom avdelningen för Vård och det sociala området välkomnar avdelningschef Eva Juslin symposiet som en del av avdelningens orientering mot ökad Nordisk samverkan. För symposiet har en arbetsgrupp bildats och lektor Hanna Limnell och vik. lektor Bengt Michelsson kommer att se till att aktuell information om symposiet finns på hemsidan.

Gå till "Evenemang (arkiv)"