12.1.2021

Essä: Mångfald bland arbetskamraterna gör oss mer effektiva och kreativa

Studerande utanför auditorium fotade ur fågelperspektiv

Essän har publicerats i Vasabladet 9.1.2021 och hittas på Vasabladets hemsida. 

Ifall man blir serverad något på ett silverfat som man skulle ha nytta av, visst vore det väl logiskt att ta emot det som serveras med öppna armar?

Med denna artikel vill vi lyfta fram en ekvation som fem Vasahögskolor – Vasa universitet, Vasa yrkeshögskola VAMK, Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi och Hanken Svenska handelshögskolan – med hjälp av finansiering från Vasa stad vill lösa tillsammans med regionens aktörer.

Projektet ”Vaasa International Talents” ska vara en brobyggare mellan internationella examensstuderande och regionens näringsliv. Vi vill ta tillvara en outnyttjad resurs och kombinera det med aktuell forskning och näringslivets behov.

Internationella medarbetare – många fördelar

Arbetsgivare ställer sig kanske frågan: Vad kan en internationell arbetstagare tillföra företaget eller organisationen? Det finns mycket forskning som tydligt visar på fördelarna med att ha en mix av människor i arbetsgemenskapen.

Bland annat det intressanta fenomen, att när vi arbetar tillsammans med andra som till bakgrunden är väldigt lika oss själva, presterar vi medelmåttigt. Om vi däremot arbetar i ett team som karaktäriseras av mångfald, bearbetar vi information effektivare och är som team mer kreativa och innovativa än genomsnittet.

Det kan alltså finnas risker med att alltid anställa personer som är lika oss själva. Det är kanske den enklaste vägen, men definitivt inte alltid den mest produktiva.

En internationell personal bidrar även med annat. Enligt en undersökning bland Helsingforsregionens handelskammares medlemsföretag har företag med mångkulturell personal sett positiva effekter på företagets kundnöjdhet, produktutveckling och språkkunskaper. Om kunderna är internationella, är det en fördel att företagets arbetstagare representerar sina kunder och till exempel kan betjäna dessa på deras eget språk.

Från ett österbottniskt perspektiv är de här aspekterna intressanta, eftersom regionens näringsliv präglas av export. Ur ett Vasaperspektiv är det intressant då nio procent av stadens invånare har ett annat modersmål än finska eller svenska. En internationell kundkrets finns alltså här mitt ibland oss.

En ytterligare fördel med internationella talanger är deras kännedom om lokala marknader. Tack vare kulturkännedom och språkkunskaper kan de bredda företagets nätverk till nya marknader, identifiera nya verksamhetsmöjligheter och bidra till företagets internationalisering.
Eftersom sätten att göra affärer och bemöta kunder på en global marknad kan variera väldigt mycket från kultur till kultur, har den som har ”inifrånperspektivet” en stor fördel. Allt detta kan företag som strävar efter tillväxt och internationalisering dra nytta av.

Ett silverfat av lokala internationella resurser

Med sjunkande nativitet och allt färre personer i arbetsför ålder behöver Finland fler människor för att trygga landets välfärd och konkurrenskraft. Samtidigt som vi är i behov av internationellt expertkunnande, är konkurrensen om de bästa kompetenserna både hård och global.

Vad borde vi då göra i vår region för att vinna i kampen om de bästa talangerna? Här kommer det ovan nämnda ”silverfatet” in i bilden. Projektet ”Vaasa International Talents” har ett delsvar på den frågan: se Vasahögskolornas internationella examensstuderande som en resurs för regionen! De har valt Finland som sitt studieland, de finns redan färdigt här och behöver inte separat lockas till vår region.

Under läsåret 2020–2021 studerar närmare 700 internationella studerande för en examen i Vasa. Du läste rätt och det tål att upprepas: närmare 700 internationella examensstuderande! Studietiden för dessa varierar i snitt mellan två och fem år. Det är inte ovanligt att studerandena har en utbildning och arbetserfarenhet sedan tidigare från sitt hemland. Många studerande vill stanna kvar i regionen efter examen och hitta ett arbete som motsvarar deras högskoleutbildning.

Här kommer en av utmaningarna i ekvationen. I en regional undersökning genomförd av Talent Coastline bland internationella studerande våren 2019 framkom ett tydligt behov av personliga nätverk för att få in en fot i arbetslivet. Avsaknaden av nätverk och därmed arbetslivskontakter drabbar våra internationella studerande, som har svårt att komma ut i arbetslivet trots att de har ett brett kunnande och är väldigt motiverade.

Att anställa en internationell examensstuderande kan ske med mycket låg tröskel, eftersom deras uppehållstillstånd för studier i Finland i sig ger dem möjlighet att förvärvsarbeta. Det ger alltså en ypperlig möjlighet för företag att få tillgång till internationellt högutbildad arbetskraft.

Studerande behöver näringslivskontakter

Finland upplevs ofta som ett land där det är svårt att komma in i etablerade nätverk, samtidigt som man måste känna någon som känner någon för att få in den där foten i arbetslivet. Tänk om vår region kunde motbevisa detta! Vi behöver näringslivets stöd för att öppna upp möjligheterna för studerandena till praktikplatser, mentorer, examensarbeten och företagsbesök – med andra ord näringslivskontakter av olika slag.

Projektet ”Vaasa International Talents”, som genomförs i nära samarbete med NTM-centralen och TE-byrån, kommer att arbeta för att skapa smidiga kontakter mellan företagen och de internationella resurserna. Vi har ingredienserna, vi har receptet. Nu skulle det gälla att vi tillsammans – Vasahögskolorna och regionens näringsliv – kavlar upp ärmarna och får till något konkret. Som det kloka talesättet säger: ”Friskt vågat är hälften vunnet!”.

Gå till "Kolumner"