29.1.2021

Serie L: Resurstarka barn - Stöd till socialt utsatta barn inom småbarnspedagogiken

illustration, 2 småbarnspedagoger med kramdjur

Läromedlet "Resursstarka barn - stöd till socialt utsatta barn inom småbarnspedagogiken" har publicerats i Novias publikationsserie L: läromedel 1/2021. 

1. Inledning 

Barnfamiljernas livsvillkor tenderar att polariseras och andelen barn med risk för social utsatthet ökar. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter är alla barn jämlika (Unicef). Barnets bästa ska prioriteras vid allt beslutsfattande. Barnet har rätt till ett gott liv. Barn som inte har tillgång till sina rättigheter ges inte möjlighet att delta i samhället fullt ut. De har sämre förutsättningar att nå sin fulla potential och har större risk för negativ utveckling. Social utsatthet medför långtgående konsekvenser för barnets framtid. Förebyggande barnskyddsarbete präglas ofta av en svårighet att nå de barn och familjer som är i behov av stöd. Småbarnspedagogiken är därför en arena som lönar sig att satsa på. Tidigt stöd för barn från olika uppväxtmiljöer gynnar deras möjligheter att utvecklas optimalt. Småbarnspedagogiken erbjuder service åt barn i åldern 0–5 år. I Finland omfattar den här servicen tre fjärdedelar av alla barn i åldern 1–6.

En allt större del av dessa barn har utmaningar som bottnar i sociala problem i familjen. Service inom ramen för barnskyddets öppna vård omfattade år 2018 fem procent av alla barn. Ungefär två procent av barnen i Finland var placerade. Siffrorna har minskat på grund av att en betydande del av servicen som tidigare erbjöds enligt barnskyddslagen (2007/417) i dag arrangeras inom ramen för socialvårdslagen (2014/1301). Lagen om småbarnspedagogik (540/2018) förändrade arbetsrollerna och arbetsfördelningen inom småbarnspedagogiken.

Man lyfter fram socionomens roll som sakkunniga inom interprofessionellt arbete och samarbete med barnets vårdnadshavare och nätverk. Yrkeshögskolan Novias projekt Resursstarka barn – stöd till socialt utsatta barn inom småbarnspedagogiken (2020–2022) fokuserar på hur man inom den småbarnspedagogiska kontexten kan öka beredskapen att stöda socialt utsatta barn. Arbetsmodeller för samarbete mellan småbarnspedagogiken och barnets familj samt stöd för barnet i barngruppen utvecklas. Den här boken riktas främst till personal inom småbarnspedagogiken, vilken vill utveckla sin kompetens i att stöda barn.

Boken riktas också till blivande personal inom småbarnspedagogiken och andra som vill ta del av ett resursförstärkande förhållningssätt. Bokens huvudroll innehas av det resursstarka barnet. Det resursstarka barnet figurerade redan i läromedlet Det resursstarka barnet: resursförstärkande yrkespraxis för barn under skolåldern (Davidsson & Juslin, 2016). Också i den här boken betonas att det resursstarka barnet är en idé och en vision och inte ett idealbarn.


 

Resursstarka barn
Stöd till socialt utsatta barn inom småbarnspedagogiken

ISBN 978-952-7048-67-2 (Print)
ISBN 978-952-7048-68-9 (Online)
ISSN 1799-4195

Utgivare: Yrkeshögskolan Novia, Wolffskavägen 35 B, 65200 Vasa, Finland
Novia publikation och produktion, serie L: läromedel, 1/2021

Illustration och grafisk design:Jenny Wiik
Boken är utgiven med stöd av Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet

 

Gå till ""