Visa inlägg taggade med 'smittspridning'

Smittspridning

Idag är det måndagen den 27. januari 2020 och vi har äntligen lite snö i Vasa. Många människor världen över följer med nyheter om ett nytt coronavirus som spridit sig från Wuhan i Kina. Viruset kallas 2019-nCoV och har hittills infekterat åtminstone 3000 människor varav 80 har dött (https://www.nytimes.com/2020/01/27/world/asia/china-coronavirus.html).

Här följer internetadresser till intressanta sidor om viruset, infektionen och diagnostiken. Första länken är till en video från en pålitlig källa, nature.com.
https://www.youtube.com/watch?v=Q_4fIkc2k6g
https://www.nature.com/
https://thl.fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/wuhanin-koronavirus
https://thl.fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/wuhanin-koronavirus1/wuhan-koronaviruksen-laboratoriotutkimukset
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/
https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/health-topics/coronavirus

Många funderar på hur farligt viruset är och hur det kan spridas. Smittspridningen beror på många faktorer som har att göra med hur länge viruset klarar sig i omgivningen, vilka arter viruset kan angripa, hur lätt viruset tar sig in i celler hos olika djur, hur många virus som behövs för att man skall insjukna, hur bra vårt immunförsvar klarar av att förstöra viruset m.m. Vi vet att 2019-nCoV kan smitta från människa till människa, fastän infektionen ursprungligen var en zoonos som smittade från däggdjur (troligen fladdermus) till människa. Man antar att det finns människor som har en subklinisk infektion, d.v.s. de har viruset i sig men inga symtom. Virusets inkubationstid (tiden mellan smittan och symtom) är också av betydelse och om viruset kan smitta vidare under inkubationstiden.


Virus och mikrober (mikro-organismer) överlag kan ha olika smittvägar: Kontaktsmitta innebär att viruset måste klara sig en tid i omgivningen, viruset får inte förstöras av torka eller låga temperaturer. Kontaktsmitta sker vanligen genom händer och virus kan förflytta sig då man berör en annan människa (direkt kontaktsmitta). Via händerna kan mikroben sedan komma in i ögat, munnen eller näsan på följande människa. Indirekt kontaktsmitta sker via dörrhandtag, pennor, tangentbord m.m. Slemhinnesmitta (sexuellt överförbar smitta) innebär mycket intim kontakt, könsumgänge. Virus som lätt förstörs i omgivningen kan ibland överföras genom slemhinnesmitta. HIV smittar t.ex. inte genom handskakning men kan smitta genom intim kontakt. Droppsmitta innebär att viruset överförs via stora droppar då man talar, nyser eller hostar och smittvägen är då vanligen högst en meter. Luftsmitta innebär att virus kan sväva i luften i små droppar, aerosol, eller på dammpartiklar, dammsmitta. Luftsmitta innebär att viruset kommer in i andningsvägarna. Vid blodsmitta (inokulation, parenteralsmitta) bör mikroben komma genom hud eller slemhinna in i blodet. Blodsmitta sker t.ex. vid stickskador, sår, injektioner, operationer eller transfusioner. Transplacentalsmitta kan ske via placenta (moderkaka) från kvinna till foster under graviditeten. Perinatalsmitta kan ske vid förlossningen från mor till barn. Vektorsmitta innebär att en ledfoting (mygga, fluga, fästing, loppa) innehåller en mikrob som överförs till människan. Livsmedelssmitta (födoämnessmitta) innebär att vi får i oss mikrober via födan. Fekal-oralsmitta kan ske då man har en tarminfektion och mikrober från avföring kommer på fingrar och smittar vidare.


Mikrober som inte klarar sig utanför människans kropp smittar vanligen genom blodsmitta eller slemhinnesmitta. Mikrober som inte själva kan ta sig in i oss kan smitta via ledfotingar som vektorsmitta. Mikrober som inte tål torka kan ta sig från person till person via droppsmitta. Mikrober som klarar sig en tid på våra händer eller föremål kan smitta genom kontaktsmitta. Mikrober som tål torka kan smitta via luftsmitta. Många mikrober har många olika möjligheter till spridning, de som kan smitta via kontakt kan ofta också smitta via blod eller slemhinna.

Komihåg att tvätta händerna...

Ulla

27.01.2020

Läs mer