plankton2

24.03.2021 | Kommentarer

Klimatförändringen stressar djurplankton

Välkommen till bioekonomibloggen! Här berättar vi om vår forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, samt om vår personal, som huvudsakligen är verksam på Novia i Raseborg.

Till att börja med presenterar vi några av våra forskare, som höll föredrag under Oikos Finland 2021 -konferensen Ecology and Evolutionary Biology in a changing world - solutions? i februari https://nordicsocietyoikos.glueup.com/event/oikos-finland-2021-conference-20323/ .

Oikos Finland är en nationell konferens, med målet att förena forskare engagerade i frågor gällande ekologi och evolutionsbiologi. Den ordnas vart annat år, av föreningen Oikos Finland. I år var Jyväskylä universitet värd för konferensen, som ordnades helt virtuellt.

Ekosystemen i Östersjön tvingas att förändras i snabbare takt än vanligt inom en snar framtid. Klimatförändringen medför dels att vattentemperaturen stiger, dels att mer sötvatten rinner till från vattendrag, eftersom mängden nederbörd ökar. Många organismer som lever i brackvatten, alltså saltvatten med låg salthalt, upplever osmotisk stress, och stigande temperaturer kan förändra deras osmotiska tolerans.

Målet med Ella von Weissenbergs undersökning, som utgör material för hennes doktorsavhandling, är att ta reda på den kombinerade effekten av salthaltens och temperaturens inverkan på fortplantningen och stressnivån hos djurplankton. Sommaren 2020 utförde hon experiment med hoppkräftor av arten Acartia bifilosa vid Tvärminne zoologiska station https://www2.helsinki.fi/sv/forskningsstationer/tvarminne-zoologiska-station. I experimenten utsattes hoppkräftor för vatten av normal temperatur och salthalt, samt för vatten vars temperatur var tre grader högre, och vatten med lägre naturlig salthalt. Ella von Weissenberg följde upp äggproduktionen och äggkläckningen, samt mätte stressnivåerna hos honorna.

Ella o co

 Ella och hennes team förväntade sig att en låg salthalt, speciellt i   kombination med uppvärmning, skulle ha en negativ inverkan på   djurens fortplantningsförmåga och öka deras stressnivå. Det   preliminära resultatet påvisar att flest ägg producerades i den högsta   salthalten. Högre temperatur försnabbade äggkläckningen i   laboratoriestudien, men teamet såg ingen skillnad i hur stor andel av   äggen som kläcktes. Klimatförändringen driver en förändring i   biodiversitet; de marina arterna minskar och sötvattenarterna gynnas.

 

 

 

 Ella och teamet, från vänster Amanda Silvennoinen, Ella von   Weissenberg, Minna Kohonen och Jonna Engström-Öst,   specialforskare på Novias institution för Bioekonomi. Foto: Amanda Silvennoinen.

Kategorier: