Integrationsmodeller för internationella examensstuderande - (Svenska kulturfonden, HSS, SÖS)

Harry Schaumans stiftelse Svensk Osterbottniska Samfundet Svenska kulturfonden


Period: 1.8.2020 - 30.4.2023

Innehåll: I Österbotten är sysselsättningsgraden bättre än i övriga landet och i en undersökning, som presenterades av Österbottens Handelskammare i november 2019, angav 51% av företagen som deltog från regionen, att bristen på arbetskraft är det största hindret för att utvidga verksamheten. Då högskolorna svarar på behovet av ökad arbetskraft genom att planera studiehelheter som också är attraktiva för personer som inte har svenska eller finska som modersmål, uppkommer samtidigt ett behov att utveckla service, stöd och handledning för denna grupp. Då vi utvidgar målsättningen från att få studerande att trivas till att förbättra möjligheterna för dem att etablera sig i Finland efter avslutade studier, krävs nya former för utvidgat samarbete med t.ex. företag, stöd för språkstudier etc. Trots att Yrkeshögskolan Novia givetvis erbjuder kurser i de inhemska språken och lärarna aktivt stöder studerande att hitta relevanta praktikplatser och projekt för examensarbete, krävs det ännu mer systematiska insatser för att hjälpa studerande med utländsk bakgrund ut i arbetslivet.Projektet utvecklar och testar konkreta och flexibla modeller, med målsättningen att stärka integrationen, viljan och möjligheterna för Novias internationella examensstuderande att stanna kvar och etablera sig i Finland och regionen efter avslutade studier. Fokus för integrationsmodellerna ligger på språk, kultur, arbetsliv och sociala kontakter. Via projektets aktiviteter förbättras, förenklas och systematiseras processerna genom att hitta fungerande branschspecifika lösningar för samarbete med företag och andra arbetsgivare, samtidigt som studerandenas specifika behov beaktas. Modellerna utvecklas genom ett pilotprojekt på Yrkeshögskolan Novias campus i Vasa, med målet att dessa sedan utvecklas enligt lokala behov och förutsättningar på Novias andra campus, och kan därmed användas som en del av yrkeshögskolans rutiner.

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Svenska kulturfonden, Harry Schaumans Stiftelse, Svensk-Österbottniska Samfundet

Projektledare: Pia Jünger