23.4.2019

Nytt projekt vid Novia ska utreda läkemedelsrester i våra vattendrag

ved

Yrkeshögskolan Novia startar ett projekt som ska kartlägga förekomsten av läkemedelsrester i de Västnyländska vattendragen och hur dessa växelverkar med nya vedbaserade hydrogeler.

Förutom att kartlägga förekomsten av läkemedelsrester i vattenmiljöerna kommer forskarna att fastställa i vilken utsträckning individuella läkemedel bioackumuleras i planktonpopulationer. Den långsiktiga målsättningen med projektet ”AdMat” är att minska kemikaliseringen av miljön. Detta förväntas kunna förverkligas med hjälp av att använda nya vedbaserade material för att avlägsna läkemedel och kemikalier ur miljön. Projektet leds av specialforskarna FD Otto Långvik och FD Jonna Engström-Öst vid forskarkollegiet inom bioekonomi vid Yrkeshögskolan Novia. Novias forskare kommer att samarbeta med forskare vid Åbo Akademi och med det snabbt växande och innovativa företaget CH-Bioforce Oy.

En bit hydrogel

En bit hydrogel som framställts av modifierad hemicellulosa och metakrylsyra med hjälp av UV-ljus inducerad radikalpolymerisering.

Under projektets första del kommer man att fokusera på att uppnå en detaljerad lägesanalys beträffande förekomsten och bioackumuleringen av farmaceutiska föreningar både i ytvatten och i planktonpopulationer i de västnyländska vattendragen. Plankton- och vattenproverna kommer att tas i Svartån och Pojoviken.
I det följande delmomentet kommer forskarna att utveckla, framställa och utvärdera nya material, hydrogeler, som selektivt kan adsorbera organiska molekyler, som exempelvis läkemedelsrester, ur yt- och avfallsvatten.
Projektteamet strävar också till att ta fram nya kompositmaterial av hemicellulosa och lignin som kombinerar de individuella komponenternas fördelaktiga egenskaper.

De nya biomaterialen lämpar sig att användas i vattenreningstillämpningar, men det finns också andra möjliga tillämpningar för dylika material som håller på att utvecklas. Andra forskare har redan visat att vissa hydrogeler kan användas för att avlägsna exempelvis tungmetaller, oorganiska och joniska föroreningar från kommunala eller industriella avfallsvatten.

Svenska kulturfonden har beviljat projektet 19 000 euro. Projektet inleds i april 2019 och beräknas pågå fram till maj 2020.

Otto Långvik

Otto Långvik

Mera information:
Specialforskare Otto Långvik otto.langvik@novia.fi och
Specialforskare Jonna Engström-Öst jonna.engstrom-ost@novia.fi

Läs mera:
https://www.novia.fi/forskning/alla-projekt-pa-novia/bioekonomi/admat-novel-biomimetic-adsorption-materials-based-on-lignocellulosic-composite-hydrogels

 

Omslagsbild: Det vita pulvret är O-acetyl-galaktoglukomannan, ett naturmaterial som går att utvinna i stora mängder ur bland annat granved.

Gå till "FUI-pressmeddelanden"