5.7.2017

Högskolenätverk lanserar ny specialiseringsutbildning inom bioekonomi

C6Y4668

Tio yrkeshögskolor med naturbruksutbildning och två universitet har gjort ett avtal om en specialiseringsutbildning inom bioekonomi. Utbildningen har planerats för att tillgodose behoven inom en växande bioekonomibransch i samarbete med arbets- och näringslivet. Specialiseringsutbildningen inom bioekonomi kommer att erbjudas i olika delar av landet från början av 2018.

Utbildningssystemet i Finland har kompletterats med specialiseringsutbildningar avsedda som fortbildning efter avlagd högskole-examen. Målsättningarna med dessa är att säkerställa en hög kunskapsnivå för utveckling och förnyelse av viktiga sektorer av central betydelse för Finlands välfärd. Med hjälp av utvecklings- och forskningskunnandet inom högskolorna vill man stärka kunskapsnivån bland specialister ute i arbetslivet. Högskolenätverket har gjort ett gemensamt avtal om en specialiseringsutbildning inom bioekonomi med målsättningar som planerats i samverkan med arbets- och näringslivet. Avtalet trädde i kraft 1.6.2017, då specialiseringsutbildningarna också blev en del av det nationella utbildningssystemet.

Bioekonomi är en central sektor som utvecklas kraftigt och har ett behov av specialiseringsutbildning för yrkesverksamma personer. Inom bioekonomin tar man mångsidigt tillvara och förädlar förnybara naturresurser. Man utvecklar och tar i bruk nya innovationer, processer och ny teknologi. På samma gång befrämjar man övergången från icke förnybara till förnybara naturresurser.
Planeringen av specialiseringsutbildningen inom bioekonomi genomfördes i nära samarbete med arbets- och näringslivet. Man ordnade gemensamma verkstäder och genomförde intervjuer under 2016-2017. En stor kartläggning genomfördes också med hjälp av en nätenkät. Målet var att få fram potentiella utvecklingsmöjligheter och utbildningsbehov inom bioekonomibranscherna kartlades.
Inom bioekonomin idag krävs färdigheter att utveckla nya innovationer genom att kombinera och förnya befintliga processer, tjänster, råvaror och tillvaratagandet av biprodukter. Tvärfacklighet har ansetts vara av central betydelse och innehållet i utbildningen kommer att erbjudas i nära samarbete med näringslivet på ett mångsidigt sätt.

Avtal om specialiseringsutbildning inom bioekonomin har gjorts mellan Yrkeshögskolan Novia, Hämeen amk, Jyväskylän amk, Kaakkois-Suomen amk, Karelia amk, Lapin amk, Oulun amk, Savonia amk, Seinäjoen amk, Tampereen amk, Helsingin Yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto.
Specialiseringutbildningen inom bioekonomi kommer att erbjudas som en helhet på 30 studiepoäng i samarbete med arbets- och näringslivet med start 2018. I södra Finland kommer utbildningen att anordnas i samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia, Helsingfors universitet och Hämeen ammattikorkeakoulu. Utbildningen kommer också att genomföras i norra, östra och mellersta Finland.

Närmare information om specialiseringsutbildningen i södra Finland fås från

Niklas Andersson, 050 559 7156, niklas.andersson@novia.fi
Hannu Mikkola, 050 318 5489, hannu.j.mikkola@helsinki.fi
Tapani Pöykkö, 040 586 4939, tapani.poykko@hamk.fi

Gå till "FUI-pressmeddelanden"