Novias serie

Novias serie hittar du på Novialia där den finns fritt tillgänglig och i yrkeshögskolornas publikationsdatabas Theseus.

Publikationer kan ges ut av lärare och övrig personal inom ramen för utbildning eller olika slags forsknings- och utvecklingsprojekt. Publiceringsspråket är svenska, finska eller engelska. 

Novias redaktionsråd handhar publikationsverksamheten i Novias serie, du hittar exempel på publikationstyper i Novialia. 

Arbetsfördelningen

Skribenterna står för innehållet och ansvarar för att texten är korrläst och språkgranskad då den lämnas in till institutionens redaktör. Noggrannare anvisningar för inlämning av manuskript hittar du på Novialia.

När din publikation är färdig behövs ditt medgivande till publicering genom en överlåtelse av upphovsrätt som ansvarig redaktör skickar per mejl.

När allting är klart publiceras ditt verk i Novias serie på novia.fi och på Novialia.

På Novialia hittar du riktlinjer för hur du kan bygga upp din text i de olika kategorierna.

Innan du lämnar ditt manuskript till redaktionsrådet


Svara på dessa frågor innan du lämnar in ditt manuskript till Novias redaktionsråd:

  • Är din text korrläst, språkgranskad och på allt sätt färdig? Följer texten en vettig struktur, finns det en logisk kapitelindelning och rubrikhierarki?
  • Har du satt in länkar till webbplatser, bloggar, videosnuttar eller annat intressant webbmaterial i din text? Vi publicerar i onlineformat, vilket ger fina möjligheter till det.
  • Finns alla bilder, figurer och tabeller på sina rätta ställen? Har du sparat dem i mer högupplöst format för layoutskedet? Säkerställ alltid att du har rätt att använda material, om du har lånat det från andra källor. 
  • Innehåller texten ev. hänvisningar? Kolla att de anges i korrekt form och på rätt plats. Behöver du lägga till eventuella bilagor? Har du en innehålls- och källförteckning? Har du kollat att allt stämmer där?
  • Har dina eventuella medskribenter godkänt den version du tänker skicka in?

Om svaret blev nej på en eller flera frågor behöver du kanske tänka om eller bearbeta lite till. Du kan också be om hjälp av institutionens redaktör!

Om du svarar ja på alla frågor i checklistan kan du skicka in ditt manuskript till institutionens redaktör. 

När institutionens redaktör gett respons på ditt manuskript och du/ni reviderat innehållet enligt ev. kommentarer skickas publikationen till ansvarig redaktör som godkänner publikationen. I samband med det ger du också ditt medgivande till publicering genom en överlåtelse av upphovsrätt som ansvarig redaktör skickar per mejl. Novia rekommenderar att publikationer i Novias serie följer upphovsrättstypen CC By 4.0.

Innan ombrytning tilldelas publikationen ett ISSN- och ISBN-nummer, som gör att publikationen blir sökbar i bibliotekssystem. Publikationen ombryts av Novias informatör som också handhar Novias ISSN och ISBN. 

  • ISBN är en internationell kod som fungerar som ett slags ID för just din publikation. Tryckta och elektroniska publikationer ska ha olika ISBN och betecknas enligt publiceringssätt: ISBN (print) och ISBN (online).
  • ISSN är den kod som beteckar att ett alster ingår i en serie av publikationer, som Novias egen publikationsserie eller t.ex. i en tidskrift som utkommer regelbundet.

Ansvarig redaktör är:

Teknisk redaktör är: