Konstnärliga produktioner

Vad är en konstnärlig publikation?

Konstnärlig verksamhet utgör en del av högskolornas lagstadgade uppgifter. En konstnärlig publikation är framföranden som är resultat av den konstnärliga verksamheten eller motsvarande offentliga resultat (t.ex. evenemang).

Det finns inga etablerade sätt för hur publikationer definieras inom konstbranschen. Om de tre villkoren nedan uppfylls kan högskolan rapportera in en publikation inom konstbranschen som ett resultat av sin verksamhet:

1. Publikationen har uppkommit som ett resultat av upphovsmannens eller -männens avsiktliga verksamhet som baserar sig på en konstnärlig uppfattning och minst en av upphovsmännen ska ha anknytning till högskolan.
2. När resultaten registreras tillämpas offentlighet som ett av kriterierna för registreringen. I konstbranschen innebär offentlighet i allmänhet att beslutet om publicering har fattats främst på konstnärliga grunder av någon annan än upphovsmannen själv, t.ex. beställaren, kuratorn, producenten eller förläggaren. Resultatets offentlighet måste kunna verifieras i efterhand. För att uppfylla offentlighetskriteriet måste en publikation i konstbranschen således i regel:

A) ha tillställts av någon annan än upphovsmannen eller -männen som allmänt tillgänglig åtminstone för en begränsad tid eller

B) vara oavhängigt referentgranskad och allmänt tillgänglig åtminstone för en begränsad tid eller

C) vara beställd, mottagen och utnyttjad i konstnärligt syfte av en organisation utanför högskolan.

3. En publikation i konstbranschen rapporteras in endast en gång oberoende av om en eller flera aktörer vid högskolan har medverkat till uppkomsten av publikationen. Ifall verket består av flera konstnärliga delprestationer som kräver självständig konstnärlig verksamhet registreras delprestationerna separat som resultat av den konstnärliga verksamheten.

På varandra följande publiceringar (t.ex. många föreställningar/uppföranden) av samma publikation registreras inte som separata resultat. Ett verk kan endast rapporteras in på nytt som ett annat verk om det i väsentlig omfattning krävt ny och avsevärd konstnärlig bearbetning eller om nyutgivningen grundar sig på överskridande av en betydligt högre publikationströskel än tidigare.

Inrapporteringen görs enligt det första eller annars viktigaste offentliga framträdandet eller som en helhet som utgörs av på varandra följande publiceringar av samma publikation (t.ex. som produktioner, turné eller projekt).

Resultat som uppkommit till följd av konstnärlig undervisning och handledning rapporteras inte in förutom till den del det är fråga om lärarens personliga konstnärliga verksamhet som uppfyller de tre ovannämnda punkterna.

För att defineira vilken publikationstyp man ska välja i samband med inrapporteringen, kan man tillämpa de kriterier som fastställts av Arbetsgruppen för konstnärlig verksamhet (Taiteellisen toiminnan työryhmä).