Campusredaktioner

Eftersom publikationer är en indikator i finansieringsmodellen har Novia s.k. campusredaktioner för att stärka och stöda institutionernas publikationsverksamhet. Målsättningen är att få in fler publikationer i alla tänkbara forum, vilket i sin tur kan ge bättre resultatfinansiering.

Campusredaktionerna behandlar allehanda ärenden med koppling till publikationsverksamheten på ditt campus. Genom att verka lokalt kan man bättre utnyttja campusets branschspecifika sakkunskap och fånga upp idéer, initiativ och planer som sedan genererar publikationer. Tröskeln att söka hjälp sjunker då både rådgivning, sak- och språkgranskning finns på det egna campuset.

Uppbyggnad och roll

  • Campusredaktionen består av en campusredaktör och/eller forskningsledare, för övrigt varierar sammansättningen enligt behov. Bland annat kan man anlita en bred pool av sakkunniga (=lärare och andra experter) för sakgranskning och språklärare för språkgranskning.
  • Campusredaktionen identifierar rätt form och forum för olika publikationer och ansvarar för att alla manuskript uppfyller vissa innehålls- och formmässiga grundkrav samt att texterna är språkgranskade. Campusredaktionen kan även bistå vid planering av nya projekt med målsättning att få in projektrelaterade publikationer både under och i slutet av varje projekt.
  • Campusredaktionen granskar de manuskript som ska skickas in till Novias redaktionsråd inför publicering i Novias egen publikationsserie.
  • Alla campusredaktioner utgör tillsammans Novias redaktionsråd. Rådet möts minst två gånger per termin för att diskutera allmänna frågor som berör publikation.

Ansvarspersoner på Novias campusredaktioner

Teknik och Sjöfart 

Vasa/Teknik

Åbo/ Aboa Mare

Hälsa och Välfärd

Vasa 

Åbo/ Henriksgatan

Bioekonomi

Konst, kultur och entreprenörskap

Affärsutveckling

Hanna Guseff
Lektor i företagsekonomi;Forskningsledare