Öppen vetenskap och publikation

Genom öppen vetenskap görs forskningsresultat fritt tillgängliga för forskarsamhället och allmänheten med målsättningen är att skapa en rättvis och jämlik tillgång till kunskap, öka forskningens synlighet och genomslagskraft, och sporra till nya innovativa riktningar i forskning och utveckling.

Yrkeshögskolan Novia strävar till att forskningsresultat delges öppet då detta är möjligt inom ramen för lagstiftning, etiska aspekter och finansiärens eventuella krav.

Novia har undertecknat Deklarationen för öppen vetenskap och forskning.

Läs mera om vår publiceringsverksamhet och hur vi verkställer principerna kring öppen vetenskap och forskning, forskningsetik, samt säker hantering och förvaltning av data i menyerna till höger.

Kontaktuppgifter

openscience@novia.fi