Nämnden för etikprövning

Vad är en nämnd för etikprövning och varför behövs en sådan?

Enligt Forskningsetiska delegationens (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, TENK)  rekommendationer finns vid Yrkeshögskolan Novia en nämnd för etikprövning. Denna nämnd ger förhandsutlåtanden om huruvida planerad forskning vid Yrkeshögskolan Novia är etiskt godtagbar d.v.s. att den följer de etiska principerna för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning. Forskning som underkastas lagen för medicinsk forskning ska även följa dessa etiska principer.

Etikprövningen är i första hand avsedd för forskningsarbete som utförs efter grundexamen. De som handleder lärdomsprov som ingår i grundexamen ansvarar för att etiska principer iakttas på grundnivå. Om ett lärdomsprov som ingår i grundexamen enligt planerna ska genomföras på ett sätt som faller inom kategorin för förhandsprövning av forskningens uppläggning, ska studeranden söka förhandsprövning av en etisk nämnd tillsammans med sin handledare. Lärare som forskar ansvarar själv att etiska principer iakttas och att forskningsplanen skickas till etiska nämnden för etikprövning.

Etikprövningen överför inte forskarens ansvar för forskningen och resultaten på den etiska nämnden. Forskaren ansvarar alltid själv för undersökningens etiska och moraliska avgöranden. Det egentliga tillståndet till att bedriva forskningen ges av den organisation som undersökningen berör. Samtycke till deltagande i forskningen ges av de enskilda forskarna. En forskare kan också begära utlåtande av den etiska nämnden ifall forskningsobjektet, finansiären eller en samarbetspartner förutsätter detta eller ifall forskaren planerar att publicera forskningsresultaten i en vetenskaplig tidskrift som kräver etikprövning.

Yrkeshögskolan Novias nämnd för etikprövning består av följande personer:

 • Filosofie magister Anna Karin Abrahamsson
  Utbildningsansvarig lektor inom turism, Åbo.
  mobil +358 (0)44 762 3390
 • Pedagogie doktor Bettina Backström-Widjeskog
  Lektor i pedagogik, Jakobstad.
  Tfn +358 (0)6 328 5115, mobil +358 (0)50 532 8855
 • Politices doktor Ralf Lillbacka
  Lektor inom det sociala området, Vasa.
  Tfn +358 (0)6 328 5383, mobil +358 (0)44 780 5383
 • Doktor i hälsovetenskaper Maj-Helen Nyback
  Överlärare inom vård, Vasa.
  Tfn +358 (0)6 328 5371, mobil +358 (0)50 571 6122

Samtliga medlemmar nås även per e-post: fornamn.efternamn@novia.fi