Hållbarhetsveckan

Novia deltar i Hållbarhetsveckan i Österbotten! 

Inför Hållbarhetsveckan i Österbotten har Novias forskningsprojekt sammanställt videor där projektledarna berättar hur projektet jobbar med ekonomisk, social eller ekologisk hållbarhet. 

  Välmående omsorg –  fokus på hållbart arbetsliv inom äldreomsorgssektorn

Forskningsprojektet välmående omsorg (Hyvinvoiva hoiva) jobbar med att utveckla ett hållbart arbetssätt och arbetsliv. Projektet bistår med ett tvåspråkigt expertnätverk till arbetsgemenskapen inom äldreomsorgen som önskar stöd i att förbättra välmående i arbetet i den egna enheten med hjälp av nya metoder.

Projektet strävar efter att:

  • Förbättra personalens förmåga att bemästra dagens förändringsutmaningar.
  • Utveckla arbetsprocesser med hjälp av Lean- tjänstedesignmetoder.
  • Utveckla ledarskap som främjar förändringsberedskap och arbetsvälmående.

Enheterna som deltar i projektet får svara anonymt på enkät om arbetsvälmåendet, förmännen intervjuas och sedan sammanställs resultatet och presenteras för enheten under en gemensam introduktion om arbetsvälmående. Därefter väljer enheten teman som man vill utveckla och jobba på och expertnärverket träffar gruppen 3–4 gånger och fokuserar på temaområden som enheten vill utveckla. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden som delfinansiär och tack vare detta är deltagandet gratis för enheterna. Målgruppen är finskspråkig-, svenskspråkig- och tvåspråkigpersonal inom äldreomsorgsenheterna i regionerna Birkaland, Egentliga Finland, Nyland samt Österbotten.

Projektet förverkligas av Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Tammerfors Universitet och Yrkeshögskolan Laurea.

Mera information finns på projektets hemsida och på deras Facebooksida.

Välmående av vilt - Hållbar viltvård 

I videon kan du ta del av en presentation om forskningsprojektet "Välmående av vilt - Hyvinvointia riistaasta". Projektets målsättning är att utveckla nya verksamhetsmodeller för jakt av vitsvanshjort och göra processen att få ut obesiktat viltkött på marknaden lättare. Yrkeshögskolan Novia leder projektet och samarbetspartner är Svenska Handelshögskolan Hanken i Helsingfors, Brahea center vid Åbo Universitet och Finlands Viltcentral. Projektet är tvåspråkigt och genomförs i Egentliga Finland, Nyland, Birkaland, Egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland och Satakunta. Mera om projektet finns på projektets webbplats: https://www.novia.fi/valmaendeavvilt/sv/

Du kan också följa projektet på Facebook!

Lantbruk 2.0 - hur kan vi utveckla ett hållbart och cirkulärt jordbruk?

Projektet Lantbruk 2.0 sammanför sakkunniga, gårdsägare och landsbygdsföretagare till en aktiv dialog för att stärka branschens attraktivitet. Syftet är att identifiera lantbruksföretagande som ett framtidsyrke med många möjligheter - även utanför de traditionella aktiviteterna på en gård. Fokus ligger på metoder för utveckling av ett hållbart och cirkulärt jordbruk och klimatåtgärder som inte äventyrar matproduktionen. Se på videon för att få en inblick i projektet. Projektledare Ulrica Dahlberg berättar om projektet i videon nedan. 

På Novias hemsida finns information om digitala workshoppen som projektet ordnar om direktförsäljning och alternativa matnätverk.  Här hittar du projektets Facebooksida. 

Energilagring - Energilagring i vårt framtida koldioxidsnåla samhälle

I projektet skapas en demo-miljö kring energilagring, samtidigt som ett regionalt och ett internationellt nätverk
byggs upp med sikte på framtida koordinerad verksamhet kring energilagring. Den ökande användningen av
förnyelsebara energikällor med sikte på ett koldioxidsnålt samhälle skapar ett behov av energilagring och därigenom
kunnande om detsamma som i stort sett inte är relevant i samband med traditionell energiproduktion. Specifikt för
Vasaregionen tillkommer också ett starkt och hela tiden ökande regionalt intresse för energilagring inom det så kallade
energiklustret. Projektledare Cynthia Söderbacka presenterar projektet närmare i videon nedan: 

Kretslopp med fiskförädling och jordbruk - kan jordbruket också fungera som ett reningsverk? 

Projektledare Andreas Willfors berättar om projektet kretslopp med fiskförädling och jordbruk. Målsättningen är att utvärda om man kan rena processvattnet från fiskförädling med hjälp av en närliggande åker, hur åkern påverkas av det samt hitta användningsområden för andra sidoströmmar.

Projektet kopplar ihop jordbruk och fiske, och skapar ett illustrativt exempel på cirkulär ekonomi.