Technobothnia Service Concepts (ERUF)


Period: 01.01.2017 - 26.01.2021

Innehåll: Technobothnia Service Concepts grundläggande målsättning är att förstärka symbiosen mellan regionens näringsliv och utbildningssektor. Denna förstärkning åstadkoms genom att utveckla en plan för Technobothnia som en livskraftig innovations-, testnings- och piloteringsmiljö. Utvecklingen utgår i sin tur från näringslivets behov för och krav på en sådan.För att åstadkomma detta utförs en behovsinventering samt analys av enskilda intressenter, understött med informationstillfällen och workshops. Planen skapas på basen av denna kommunikation och informationsinhämtning. En virtuell samarbetsplattform byggs upp utgående från de behov som identifierats och svarar mot planen.Genom verksamheten i projektet skapas nya sätt att utföra samarbete mellan högskolor och företag. Fortsatt samarbete understöds också av en virtuell samarbetsplattform som skapas under projektet. Projektets centrala resultat är dock en plan för utveckling av Technobothnia till en välfungerande innovations-, testnings- och piloteringsmiljö.

Fokusområde: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Österbottens förbund

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

Samarbetspartners: Vasa Yrkeshögskola

Projektledare: Shiva Sharma

Samarbetspartners: Vasa Yrkeshögskola