Datadriven B2B - Affärsutveckling bland Österbottniska företag


Period: 01.08.2016 - 06.09.2018

Innehåll: Vårt mål är att utarbeta, testa samt kritiskt utvärdera användbara modeller och praxis, vilka kan fungera som ett stöd för ett bättre beslutsfattande inom industrin. Målet är att förse industrin med verktyg som behövs för att bättre utnyttja den stora mängd data som många företag redan idag samlat och fortsättningsvis samlar på sig. Projektet är ett led i ett fortgående arbete att understöda regionens industri vid ingången till den digitala eran.Projektets första åtgärd omfattar en nulägesanalys som innefattar insamling, identifikation och kategorisering av företagsdata, främst ekonomiska nyckeltal. Denna åtgärd följs av analys av data för att identifiera sambanden mellan företagsdata och lönsamhet hos en affär. Dessa samband utgör grunden för modellbygge, test och utvärdering. Modellen testas därefter på ett flertal, verkliga affärssituationer för utvärdering av utfall, d.v.s hur kan modellen stöda ett bättre beslutsfattande inom industrin. Modellen blir sedan det egentliga verktyget som skall användas vid marknadsanalys, säljledning, säljarbete och samverkan med kunder.Det konkreta resultatet av projektet består i en validerad matematisk modell, vilken kan användas vid marknadsbedömning, offertgivning, prissättning och försäljning, samt i resultatuppföljningssyfte. För att införa detta nya kvantitativa element i företagens beslutsfattande, kommer även framtagande av en ”best practice” vid implementering av resultaten att vara en viktig del av projektets slutresultat.

Fokusområde: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Österbottens förbund, Wärtsilä i Finland Oy

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

Samarbetspartners: Wärtsilä

Projektledare: John Dahlbacka

Samarbetspartners: Wärtsilä