Bondenyttan

Period: 30.08.2017 - 31.12.2023

Innehåll: Praktisk samverkan bidrar till ett hållbart jordbruk

Bondenyttan startades våren 2018 vid agrologutbildningen på Yrkeshögskolan
Novia i Raseborg. Bondenyttan finansieras av Svenska Småbruk och Egna Hem,
Finlandssvenska Jordfonden. Ansvarig för Bondenyttan är AFD Paul Riesinger,
lektor i växtodling vid YH Novia.

Bondenyttan utgår från ett samarbete mellan i regionen verksamma
lantbruksföretagare och agrologutbildningen vid YH Novia. Detta samarbete har
följande syften:

1. Innehållsmässigt syftar samarbetet till att höja skördenivåerna.
Skördebegränsande faktorer identifieras och olika åtgärdsalternativ undersöks
på gårdsnivå i form av fältförsök samt, på Västankvarn försöksgård i form av
småruteförsök. Lärdomarna från undersökningarna och försöken skall göras
tillgängligt genom fältstigar, studiebesök, seminarier, föredrag och
publikationer.

2. I samarbetet mellan lantbrukarna, agrologstuderande och lärare tillämpas nya
utbildningskoncept: För lantbrukarnas del skall det deltagardrivna arbetet utgå
från de medverkande lantbrukarnas behov och intressen, med avseende på
studerande och lärare skall arbetet bidra till en praxisinriktad och mångsidig,
och därmed en inspirerande och aktiverande utbildningsmiljö.

3. Försöken planeras, utförs och utvärderas i samarbete mellan
agrologutbildningen, en ring av lantbrukare, Västankvarn gård, Västankvarn
försöksgård och lantbruksrådgivningen (NSL). Bondenyttan drar nytta av och
understöder ett redan befintligt naturbrukskluster.

4. Vid sidan om kunskapsnyttan, den pedagogiska nyttan och samarbetsnyttan
resulterar projektet Bondenyttan i positiva sociala effekter. Lantbrukare och
agrologstuderande involveras såväl fackligt som socialt i ett samarbete och
bekräftas således i sin yrkesroll.

Fokusområde: Bioekonomi

Campus: Raseborg

Finansiärer: Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden, Yrkeshögskolan Novia

Projektägare: YH Novia

Samarbetspartners: Nylands Svenska lantbrukssällskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Projektledare: Paul Riesinger

Samarbetspartners: Nylands Svenska lantbrukssällskap, Sveriges lantbruksuniversitet