Västankvarn försöksgård

Yrkeshögskolan Sydväst, senare Yrkeshögskolan Novia, har tillsammans med Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL) under åren 2003-2009 utfört växtodlingsförsök inom projektet "Västankvarn - ett regionalt försökscentrum" numera "Försöksgården III", som pågår 1.1.2008 - 31.12.2012. Det har byggts upp en komplett försöksstation, som kan utföra växtodlingsförsök från planering till förverkligande, analysering och resultatrapportering. Försöksverksamheten bygger på av företag beställda arbeten och på av olika aktörer initierad utvecklingsverksamhet. Ett kvalitetssystem, Good Experimental Practise (GEP), har byggts upp. Kvalitetssystemet är internationellt och övervakas i Finland av Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Vartannat år genomförs en nationell fältdag riktad till målområdets växtodlare, rådgivare och branschföretag. Dessutom förmedlas online-information via elektroniska medier för att snabbt sprida försöksresultaten. Det slutgiltiga målet är att verksamheten skall vara ekonomiskt självbärande. Projektverksamheten bedrivs med en större andel egen finansiering samt med bidrag från Finlandssvenska Jordfonden och Finlands Svenska Jordägarförbunds stiftelse.

Läs mera på projektets egen webbplats: VÄSTANKVARN

För mera information vänligen kontakta:
Lars Fridefors, Campus Raseborg, mobil +358 (0)44 762 3730, lars.fridefors@novia.fi.