Kvalitetsutveckling av företagsekonomisk utbildning - (Svenska kulturfonden)


Innehåll: Målet med projektet är stärka den företagsekonomiska utbildningen på svenska i Finland genom att fördjupa samarbetet mellan Handelshögskolan vid Åbo Akademi (HHÅA) och Yrkeshögskolan Novias företagsekonomiska institution. Genom kvalitetsuppbyggande samarbete kan universitet och yrkeshögskolan dra nytta av varandras styrkor och gemensamt bygga strukturer som stärker den företagsekonomiska utbildningen, särskilt studerandes kunnande och kompetenser samt samarbete i de finlandssvenska kustregionerna.

Fokusområde: Affärsutveckling

Campus: Henriksgatan

Finansiärer: Svenska kulturfonden

Samarbetspartners: Åbo Akademi

Projektledare: Hanna Guseff

Samarbetspartners: Åbo Akademi