24.4.2020

Yrkeshögskolan Novia inleder ett nytt sulfidprojekt

gravmaskin Pixabay

Projektet STASIS fokuserar på en hållbar behandling av kustnära deponerad sulfidjord. Målsättningen är att skapa nya metoder för lagring och deponering av sulfidjord för att minimera risken för försurade och metallförorenade vattendrag.

Stora arealer av kustnära marker på bägge sidor om Kvarken och Bottenviken utgörs av gamla havsbottnar som är mycket sulfidrika. Sulfiderna oxideras i kontakt med syre vilket sker vid till exempel infrastrukturbyggen och muddringar, med påföljden att en försurning sker i marken varefter miljöskadliga metaller lakas ur och rinner ut i vattendragen. Detta kan få förödande miljökonsekvenser och kan i värsta fall leda till bland annat fiskdöd. Dessutom försvåras infrastrukturbyggen i regionen på grund av att de sura jordarna är instabila vilket till exempel bidrar till att vägbyggen fördyras. Genom att samarbeta över gränsen kan kompletterande kunskap föras samman och nya kostnadseffektiva lösningar på problemet hittas.

Projektet STASIS har som mål att utveckla gränsöverskridande enhetliga, nyskapande och kostnadseffektiva metoder för mellanlagring och deponering av sulfidjord vid infrastrukturbyggande och muddring för att minimera risken för försurade och metallförorenade vattendrag.

- Vid stora infrastrukturbyggen schaktas stora volymer sulfidjord, och dessa bör snabbt omhändertas för att förhindra oxidation. Alternativen som finns idag är dyra och kapaciteten för deponering är begränsad, berättar projektledare Eva Högfors-Rönnholm.

Eftersom problemställningen är densamma i Finland och Sverige finns det goda förutsättningar att sammanföra kompletterande och nödvändiga kompetenser och erfarenheter.

- Med gemensam bas kan vi utveckla gemensamma system för skydd av kustnära vattendrag och sprida projektets resultat till branschaktörer. Vi kommer hålla möten, seminarier och workshops i Sverige och Finland för att upprätthålla senaste know-how, säger Eva Högfors-Rönnholm.

Projektet finansieras av Botnia-Atlantica, Österbottens Förbund och Region Västerbotten. Projekttiden är 11.11.2019 – 30.6.2022.

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia (FI)
Övriga deltagare i projektet: Vaasan ammattikorkeakoulu (FI), Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå AB (SE), Luleå tekniska universitet (SE), Linnéuniversitetet (SE)

För mer information kontakta:
Yrkeshögskolan Novia, projektledare Eva Högfors-Rönnholm

 

Bild: pixabay

Gå till "Nyheter "