18.6.2019

Ny publikation om återanvändning av fågelbon

Spurvehauk reir

Andreas Otterbeck och Andreas Lindén på Forskarkollegiet inom bioekonomi på Yrkeshögskolan Novia har publicerat en ny artikel i tidskriften Oecologia

Artikeln visar som huvudresultat att återanvändning av gamla bon hos sparvhök leder till större predationsrisk jämfört med häckningar i nybyggda bon. I sin artikel visar forskarna också att sena häckare har mindre kullar och större ungdödlighet än tidiga häckare, vilket i sin tur är en motivering till att spara tid exempelvis genom att inte bygga nytt bo.

 Vidare visar artikeln att det huvudsakligen är unga och oerfarna individ återanvänder andra fåglars bon, troligen för att de redan är så sena med sin häckning.

Otterbeck och Lindén ingår i forskningsgruppen SPoEc på Yrkeshögskolan Novia. Gruppen studerar populationsekologiska frågor med både tillämpade och primärt akademiska syften. Den statistiska analysen har en central roll i forskningen och utgör ofta en del av dess nyhetsvärde och forskningsgruppen strävar efter att använda modeller som ger så raka och trovärdiga svar som möjligt. 

Artikeln kommer att ingå rom ett kapitel i Otterbecks doktorsavhandling, den är open access och kan läsas här: https://link.springer.com/article/10.1007/s00442-019-04436-7

Otterbeck är första författare och Andreas Lindén, Vidar Selås, Jan Tøttrup- Nielsen och Éric Roualet är medförfattare. 

 

 

Gå till "Nyheter "