10.3.2022

De äldre över 65-år i Österbotten och Södra Österbotten har upplevt missnöje med coronarestriktioner

äldre man

Färska resultat från GERDA-studien i Österbotten och Södra Österbotten visar att besöksförbuden som infördes på sjukhus och äldreboenden under pandemin har påverkat de äldre på ett negativt sätt. Också olika former av social samvaro och fritidsaktiviteter har påverkats negativt, men samtidigt har de äldre hittat sätt att sysselsätta sig hemma.

Bakom studien i Österbotten ligger Åbo Akademi i Vasa och Yrkeshögskolan Novia medan Seinäjoen ammattikorkeakoulu ansvarar för datainsamlingen i Södra Österbotten. Materialet har samlats in med hjälp av enkätformulär i slutet av 2021. Svenska kulturfonden, Aktiastiftelsen i Vasa och Högskolestiftelens i Österbotten har finansierat enkätutskicket i Österbotten medan AKKE-medel, kanaliserat via Södra Österbottens förbund, finansierat enkätutskicket i Södra Österbotten. I Österbotten besvarades enkäten av 3363 personer (svarprocent 46%) och i Södra Österbotten av 2 723 personer (svarsprocent 46%). Studien riktade sig personer som är födda 1930, 1935, 1940, 1945, 1950 och 1955.

I Österbotten säger 20 procent att besöksförbuden påverkat dem i rätt stor omfattning och 24 procent i Södra Österbotten. Däremot har enbart 13 procent av de svarande i Österbotten upplevt att de känt sig dåligt bemötta eller diskriminerade under pandemin pga sin ålder, i Södra Österbotten var motsvarande andel 18 procent. Coronarestriktionerna riktade till de äldre (70+) har gjort att ca en fjärdedel av de svarande i Österbotten och en knapp tredjedel i Södra Österbotten upplevt sig blivit behandlad som gammal.  

I GERDA undersökningen frågade vi även om fritidsaktiviteterna förändrats under coronaviruspandemin. Som väntat har aktiviteter där det funnits restriktioner, såsom föreningsaktiviteter, nöjesaktiviteter som restaurangbesök samt olika former av kulturella aktiviteter minskat. En så stor andel som 60 procent av de svarande anger att kulturella aktiviteter minskat under pandemin. 70 procent av dem som svarat har minskat på resandet och 50 procent säger att samvaron med familj och vänner har minskat. I Södra Österbotten hade restriktionerna påverkat aktiviteterna i något mindre uträckning.

Hemmabaserade aktiviteter som TV-tittande och matlagning har däremot ökat i båda landskapen. De äldre i Österbotten har även innan coronaviruspandemin ägnat sig åt friluftsliv i stor omfattning och majoriteten har även fortsatt med detta under pandemin.

Av de äldre i Österbotten upplevde 10 procent sig som ensamma och 8 procent kände sig deprimerade. Det har inte skett en ökning från 2016 då senaste GERDA mätningen gjordes i Österbotten. Enkäten genomfördes för första gången i hela Södra Österbotten år 2021och resultaten visar att 14 procent upplevde sig som ensamma och 11 procent kände sig deprimerade. 

För mera information:

Österbotten

Åbo Akademi, Fredrica Nyqvist, tel. 06-3247514| e-post fredrica.nyqvist@abo.fi 

Yrkeshögskolan Novia, Annika Wentjärvi, tel. 044 780 5459 | e-post annika.wentjarvi@novia.fi

Södra Österbotten

Katja Valkama, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

tel. 040 830 0386| e-post katja.valkama@seamk.fi

Gå till "Nyheter "