28.8.2020

Botnia Näring i Kretslopp har släppt ny rapport

jord jordbruk

I rapporten kan du läsa om nulägesanalysen som gjorts i Botnia-Atlantica regionen. Projektet görs i samarbete mellan Stormossen Ab, Yrkeshögskolan Novia, BioFuel Region, Sveriges lantbruksuniversitet och Institutionen för norrländskt jordbruksvetenskap.

Sammanfattning av rapporten

Biogasanläggningar genererar stora mängder rötrest som innehåller värdefulla växtnäringsämnen såsom fosfor och kväve. Med ny teknik skulle gödselprodukter från avfallsbaserad biogasproduktion kunna återföras till lantbruket som ett steg mot en cirkulär ekonomi. Nulägesanalysen är ett första steg för att kartlägga möjligheterna och befintlig kunskap i Botnia-Atlantica regionen. Kartläggningen av forskningsläget utgör ett första avstamp för vilka tekniker och föroreningar som projektet kommer att fokusera på. Detta för att uppnå projektmålen om tillämpning av innovativ teknik för återvinning av näringsämnen samt förbättra hanteringsmetoderna för rötrest. Mikroplasternas förekomst samt läkemedlens nedbrytningsgrad kommer att kartläggas genom rötningsprocessen för två substratflöden: bioavfall och slam. Gällande återvinningsteknikerna kommer tre kommersiella tekniker med påvisade kommersiella produkter att utredas djupare: ammonium-stripping/scrubbing, struvit-utfällning och pyrolys för biokolframställning. Marknadsacceptansen för de potentiella slutprodukterna kommer att kartläggas, även om mycket är beroende av politiska beslut och styrmedel. Vid regionens 11 större biogasanläggningar produceras 196 GWh biogas och dessutom kunde/kan 767 ton kväve och 462 ton fosfor återvinnas. Återvinningstekniker kommer att behöva tillämpas vid regionens biogasanläggningar för att kunna återföra näringsämnena till kretsloppet på ett ”säkert” sätt utan risk för föroreningar så som tungmetaller, läkemedel och mikroplaster. Detta kräver en långsiktig omställning till en mer cirkulär ekonomi varför demonstrationsodlingar görs tillsammans med nästa generations jordbrukare hos naturbruksskolor. Genom att gemensamt inom regionens biogaskluster försöka hitta lösningar till dessa utmaningar kommer samverkan mellan branschens aktörer att stärkas. Det i sin tur öppnar upp för en ökad och hållbar biogasproduktion inom BotniaAtlantica regionen.

Rapporten hittas i sin helhet på projektets hemsida: https://biofuelregion.se/projekt/botnia-naring-i-kretslopp/

Projektets övergripande målsättning:

Målsättningen för projektet är ett stärkt biogaskluster som tillsammans har utvärderat och tagit i bruk en innovativ metod för att förädla rötrest från biogasproduktion till en kommersiell gödselprodukt, vilket innebär:

  • Nya innovativa lösningar har prövats och fungerande lösningar har implementerats.
  • Ökad konkurrenskraft hos biogasproducenter i programområdet.
  • Kommersialiseringsgraden och acceptansen för förädlad rötrest som gödselprodukt har ökat.

 

Projekters samrbertspartners logon

Gå till "Nyheter "