KRAV

KRAV * Klassificering av mark- och vattenområden i Raseborg - ett verktyg för avloppsvattenhantering och vattenvård.

 

KRAV är ett utvecklingsprojekt som utförs i aktivt samarbete med Raseborgs miljöbyrå. Projetet har uppstått i och med den förändrade avloppsvattenförordningen i glesbygden som betonar kommuners uppgift att identifiera känsliga områden med tanke på reningskrav. EU:s ramdirektiv för vatten och Finlands målsättning för vattenskydd och -vård utgör även en viktig referensram för projetet.

KRAV utvecklar ett klassificeringssystem som utgående från geografiska, hydrologiska och ekologiska faktorer klassificerar mark- och vattenområdena i kommunen Raseborg. Det sammanställda materialet och insamlade data bearbetas och analyseras i GIS (geografiska inforamationssystem). Klassificeringen visar vilka områden som är känsliga eller mindre känsliga för t.ex. utsläpp eller muddring. Klassificeringen utgör grunden för en slutgiltig zonindelning enligt känslighetsgrad av kommunens markområden. Det verktyg som projektet tar fram består således av en klassificering, en zonindelning och olika typers kartor. Verktyget kan sedan användas av tjänstemän i beslutsfattandet, av fastighetsägare som planerar avloppsreingssystem och av andra intressenter. Projektet utvecklar även en metod och modell för hur liknande verktyg kunde byggas upp i andra kommuner. Projektet pågår till slutet av år 2013.

Projektet är delfinansierat av EU (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, EJFLU).

Samarbetspartner är Miljöbyrån vid Raseborgs stad, Nylands NTM-central, Tvärminne zoologiska station, Helsingfors universitet och Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia.

För närmare information vänligen kontakta:
Heidi Ekholm, projektledare, Campus Raseborg, mobil +358 (0)44 449 8438, heidi.ekholm@novia.fi