GeoDesign

 Projekt GeoDesign 

En bild av Västankvarn gård tagen på 140 meters höjd. Bilden består av en mosaik baserad på 100 olika foton.

Projekt GeoDesign har som syfte att utveckla metoder för GIS-stödd planering av den fysiska miljön (GIS = geografiska informationssystem). GeoDesign är en planeringsfilosofi och -teknik som har stor potential för att bidra till en hållbar samhällsutveckling i och med att den integrerar olika typer av information om natur och samhälle och för att den betonar demokratin i planeringsprocessen.

Projektet finansieras av Stiftelsen Finlands Svenska Jordfond och bygger på den kompetens som tidigare utvecklats inom Aronias GIS-center med hjälp av medel från samma fond. Projektet inleddes i april 2012 och pågår till slutet av 2013.

I projektets första fas har betoningen varit på utveckling av metoder för produktion av storskaliga flygbilder och 3D-modeller av landskap med hjälp av obemannade flygplan (UAV). Följande skede omfattar utveckling av visualiserings- och simuleringsmetoder som utnyttjar både den här typen av bilder och andra geografiska data. I ett tredje skede utvecklas metoder för dialog och beslutsfattande baserat på dessa. De huvudsakliga målgrupperna är dels markägare med behov av en detaljerad och integrerad planering av sin markanvändning, dels kommuner som vill utveckla sina planeringsprocesser i en mer deltagande riktning. Samarbete med Raseborgs stad har redan inletts.

Ur Projekt GeoDesign har ett delprojekt knoppats av som fortsätter med utvecklingen av UAV-tekniken. Finansiärer är dels FoU-enheten vid Novia, dels Stiftelsen Finlands Svenska Jordfond. Till planerna i detta projekt hör att utreda möjligheterna att inleda kommersiell verksamhet i form av försäljning av UAV-tjänster.

Projekt GeoDesign har också det allmänna uppdraget att upprätthålla verksamheten vid Aronias GIS-center. GIS-centret får också inkomster från olika forsknings- och utvecklingsprojekt inom Novia som köper GIS-tjänster därifrån.

Projektpersonal, hösten 2012:

Romi Rancken, projektledare
Georgy Rybakov, UAV-ingenjör, projektledare för UAV-projektet
Johanna Kollin, GIS-analytiker (ArcGIS/CommunityViz)
Antonio Romero, volontär inom utvecklingen av projektets helikopterteknik