BACES

Knutpunkter i Östersjöns skärgårdar och öar - BACES-projektet

 

Elva partners, som är knutna till sju knutpunkter (BACES) i olika delar av skärgårdarna och öarna i Sverige, Estland och Finland, har tillsammans skapat ett projekt som har som mål använda sig av gränsöverskridande erfarenheter och att stöda regional tillväxt för respektive knutpunkter i ett BACES område. Utgångspunkten för de olika partnerorganisationerna är olika men en gemensam utmaning för alla knutpunkter är förbättrad tillgänglighet och mera dynamik i näringslivet vilket inte får ske på bekostnad av miljön i samtliga områden. BACES är knutpunkter i respektive region både för transporter av människor och gods både till lands och till sjöss. Knutpunkterna är följande Arkösund, Tyrislöt, Fyrudden, Söderhamn, Hiiumaa, Hanko och Raseborg. Knutpunkterna i sig är livliga turistorter sommartid och samtidigt är Informationscentrena i knutpunkterna underutvecklade.


 

 

 

 

 

Det viktigaste och förväntade resultaten från projektet är förstudier och allmänna strategier som görs under projektet samt tester på förbättrad tillgänglighet till och från BACES. Projektet tar också sikte på att göra utvecklingsstrategier för att förbättra den ekonomiska tillväxten i områdena och att testa modeller och koncept för ekonomisk tillväxt. Samtidigt bör man ta bättre hand om miljön både inom BACES områdena och runt omkring.
Den huvudsakliga gränsöverskridande insatsen görs genom att man inom projektet sammanför den erfarenhet och kunskap som finns för att på ett hållbart sätt utveckla regionerna, att sammanföra experter för att nätverka kring skyddandet av öar, landskap och havsmiljöer, för att samarbeta kring förvaltandet av dessa miljöer och för att utveckla naturguidning i skärgårdarna och på öarna i Estland, Finland och Sverige mellan partners som inte har samarbetat tidigare.


De nyländska projektpartners är Hangö, Raseborg och Yrkeshögskolan Novia vilka arbetar tillsammans med de åtta övriga partners för att göra förstudier, allmänna strategier och testa förbättrad tillgänglighet till och från BACES områdena. Allt detta skall gagna alla knutpunkter såväl Hangö som Raseborg. Utgående från projektaktiviteterna finns fokuseringen på att designa och utveckla ett Center för knutpunkterna som kommer att ha olika uppgifter. En av dessa är att centret skall fungera som ett informationscentrum om naturen - flora & fauna - och den lokala historian i skärgården och i kusttrakterna inom knutpunkterna Hangö och Raseborg/Ekenäs. Inom projektet arbetar man på att ta fram ny information för att bidra till den regionala marknadsföringen inom och utanför BACES områdena. Ett sådant informationscentrum är till nytta både för invånare som besökare. En annan uppgift som ett Center kan ha är att bidra till att stimulera näringslivet genom, att på lång sikt bana väg för de förstudier som görs i inom projektet och bidra till ekonomisk tillväxt och till att stärka det allmänna välmåendet i regionen.


Följande organisationer är partners i projektet: Regionförbundet Östsam / Leadpartner, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Länsstyrelsen Östergötland, Söderhamn, EUROHOUSE, Foundation TUURU, Yrkeshögskolan Novia, Hangö och Raseborg. Projektets budget uppgår till 2,6 MEUR och finansieras av Central Baltic - Interreg IV A 2007-2013. Närmare information om projektet ges av Ann-Louise Erlund, regional projekt koordinator för projektet BACES.

För mer information, kontakta Ann-Louise Erlund