Klimat och växthusgaser

Lokal synvinkel

 

Klimatförändringen förstärks kontinuerligt p.g.a. ökande mängder växthusgaser i atmosfären. Förebyggandet av klimatförändringen bl.a. via åtgärder för att minska utsläppen har blivit vardagligt även lokalt. Vi vill höja kunskapsnivån gällande fenomenet speciellt gällande orsak och verkan på lokal nivå. År 2009 utfördes en kartläggning av växthusgaser på lokal nivå, där mängden växthusgasutsläpp och deras ursprungskällor utreddes på västra Nylands område.

År 2011 startade ett tvåårig projekt gällande kolsänkor (dvs. kolackumulerande områden, t.ex. skogar), som kompletterar emissionskartläggningen genom att producera information om kolsänkornas roll i växthusgasernas kretslopp lokalt. Under projektets gång utvecklas kalkylmetoder för att beräkna balansen mellan emissionskällor och kolsänkor på regional och lokal skala.

Projektet verkar i nära samarbete med uppgörandet av ett energi- och klimatprogram för Raseborgs stad.

Läs mera om olika klimatrelaterade projekt i länkar nedan:
Lokala kolsänkors roll i växthusgasbalansen

Energi- och klimatprogram för Raseborgs stad
 

Slutförda projekt:
Kartering av växthusgaser