Louise Forsblom

Louise Lindroos
Doktorand, FM
Raseborgsvägen 9
FI-10600 Ekenäs
Finland
louise.lindroos [at] abo.fi

https://www.novia.fi/aronia/kustlandsteamet/Statistisk-populationsekologi/
https://www.novia.fi/aronia/kustlandsteamet/alger/

 

 

 

 Forskningsintressen

• Djur- och växtplanktonpopulationers dynamik
• Modellering av samplingsfel
• Analys av tidsserier

Jag började som doktorand vid Aronia sommaren 2015 med finansiering av Onni Talas stiftelse. Arbetet handleds av Doc. Andreas Lindén och Doc. Jonna Engström-Öst. Jag avlade min magisterexamen i akvatiska vetenskaper år 2015 vid Helsingfors universitet.

Min pro gradu avhandling handlade om migratione hos uppfödda gröna havssköldpaddor (Chelonia mydas) i Andamansjön i Thailand och handleddes av FD Maria Koivisto. Rubriken för min pro gradu avhandling var ”Vart försvinner de gröna havssköldpaddorna som släpps ut i Andamansjön?”.

Mitt projekt "Drivkrafterna bakom populationsväxlingar av plankton i Östersjön"

Det är ett känt faktum att planktonpopulationer genomgår stora förändringar och medan många studier har identifierat de miljövariabler som påverkar populationerna finns det en brist på kvantitativa uppskattningar av dessa effekter i den marina miljön. Målet med projektet är att producera kvantitativa uppskattningar över hur fysikaliska variabler i praktiken påverkar den storskaliga fluktuationen hos planktonpopulationer i Östersjön.

För utredningen kommer jag att använda statistisk tidsserie analys av långsiktiga uppföljningsdata som samlats in av Meteorologiska institutet i Finland och Finlands miljöcentral sedan 1979 samt av Tvärminne zoologiska station sedan 1966. Fokus kommer att ligga på variabler som förändras till följd av mänsklig aktivitet och miljöförändringar och som dessutom visats ha en inverkan på plankton, t ex temperatur, pH och salthalt.

Projektet strävar till att skapa modeller för att separera storskaliga förändringar i populationerna, kortsiktiga förändringar till följd av rörelse och samplingsfel i data. Modellerna kommer att användas för att illustrera följderna till olika scenarion av marina miljöförändringar hos plankton.