Otto Långvik

IMG 3824 USE

Specialforskare, FD

Forskarkollegiet inom bioekonomi
Raseborgsvägen 9
FI-10600 Ekenäs

Tel. +358 50 527 8167
Mobil +358 40 727 0878

otto.langvik@novia.fi

 

 

 

 

Forskningsintressen

  • biomaterial, främst hemicellulosa och lignin
  • funktionalisering av hemicellulosa
  • framställning av hydrogeler och biokompositer
  • LC-MS tillämpningar inom miljöanalytik
  • enzym/biokatalys inom organisk syntes
  • heterogena och immobilserade katalysatorer
  • reducerings- och hydreringsreaktioner
  • reaktioner under inerta, syrefria och torra, betingelser

 
De aktuella forskningsprojekten är tillämpningar av organisk kemi i kombination med materialkemi eller miljöanalys. Syftet med materialforskningen är att förändra och förbättra egenskaper och prestanda för olika ämnen och material. Detta förverkligas med att utföra olika kemiska reaktioner som möjliggör funktionalisering av utgångsmaterialet. Det andra aktuella forskningsområdet är analys av kemikalier och läkemedel vars egenskaper och spridning i omgivningen är betydelsefullt och kan ha vidsträckta konsekvenser ur omgivningens och miljöns synvinkel.

Jag anser att vedbaserade material är betydelsefulla och viktiga för oss. Dessa material intresserar mig stort. I min pro gradu avhandling studerade jag extraktivämnen, lignaner, som utvinns nuförtiden också i industriell skala. Lignaner är effektiva antioxidanter. Deras biologiska ändamål och syfte är bland annat att skydda veden från olika skador och angrepp. I avhandlingen klargjorde man effektiviteten och funktionsmekanismen för antioxidanterna, hydroximatairesinol och matairesinol, då de reagerar med och utsätts för radikaler.

I min doktorsavhandling studerade jag olika katalytiska reaktioner och tillämpningar, med fokus på heterogena ädelmetaller och immobiliserade biokatalysatorer. Utvecklandet av kostnadseffektiva och miljövänliga framställningsprocesser med hög selektivitet som kan användas för att framställa eftertraktade optiskt rena föreningar är ytterst viktigt inom syntetisk organisk kemi. I de artiklar som ingick i avhandlingen uppnådde man dessa förväntningar genom att tillämpa en ny sort av syntesmetodik. Resultatet av arbetet resulterade i att man kunde överföra enskilda reaktioner till en reaktionskaskad genom att kombinera olika heterogena metall och enzymbaserade katalysatorer i ett och samma kärl. Således utvecklades ny och avancerad syntesmetodik för framställning av optiskt rena produkter.

Min postdoktorala forskning fokuserar främst på olika biomaterial. Bioraffinering är något som väckt nyligen verkligt stort intresse såväl inom forskarkåren, statsmakten som inom industrin. Bioraffinering definieras som förädling av biomassa till material, kemikalier, ämnen, produkter och energi. För oss här i Finland är den mest betydelsefulla och lättast tillgängliga biomassan ved, dvs, lignocellulosa. De tre största komponenterna som går att utvinna ur ved är cellulosa (40%), hemicellulosa (30%) och lignin (25%). Det som jag valt att fokusera på är hemicellulosa. En flaskhals som begränsat tillämpningarna och utnyttjandet av hemicellulosa är tillgängligheten. Med nya raffineringsprocesser eller modifiering av befintlig cellulosaframställning går det att utvinna enorma mängder med hemicellulosa. En av tillämpningarna som intresserar mig stort är möjligheten att framställa vattenadsorberande material av hemicellulosa. Dessa ämnen kallas hydrogeler och de kan användas inom flera olika oråden, allt från vattenrening till medicinska tillämpningar.

Utöver det ovannämnda arbetet inom bioekonomi och materialkemi har arbete inom kemikalisering av miljön och miljöanalytik inletts. Grundläggande syftet med forskningen är att minska kemikaliseringen av miljön. Arbetet har börjat med att kartlägga förekomsten av läkemedelsrester i de lokala vattenmiljöerna i västnyland samt bestämma i vilken utsträckning de individuella läkemedlen bioackumuleras från vatten till organismer som plankton och musslor.

Förutom den akademiska forskningserfarenheten har jag fungerat ca 2,5 år som produktchef och arbetat med tekniska textilier. Min arbetserfarenhet som produktchef, vilken inkluderade mycket projektbaserat arbete, inklusive ansvar över ett kvalitetssystem, var inom ett företag som hette Tricol Oy. Nuförtiden är Tricol Oy fullständigt fusionerad med Mirka Ab.

 Pågående projekt